Terrorindustrien av Joakim Hammerlin

av Odd Inge  26. mai, 2011 at 23:15 (Bøker) Stikkord:, ,

terrorindustrienJoakim Hammerlin
“Terrorindustrien” av Joakim Hammerlin

“Europeiske myndigheter har begynt å kartlegge hvor du beveger deg, hvem du kommuniserer med og dine politiske sympatier. Våre fruheter og rettigheter undermineres. Rettstat erstattes med kontrollstat. Alt dettte for å bekjempe “terror” – en fiende som de siste 40 årene har tatt færre liv enn lynet.” (fra bokomslaget) Boken stiller et spørsmål, er det dette vi ønsker?

Kjøp boken på bokklubben.no.

Alle skal overvåkes

“En gang ville en fire år gammel pike ikke åpne en pakke fordi det var julegave til moren som sto ved siden av henne. På sterk oppfordring gikk hun til slutt med på at gaven kunne åpnes, den viste seg å inneholde selvlaget multesyltetøy. Etter å ha gått med på at moren smakte på syltetøyet i kontrollen, fikk hun gaven med seg” s24

Hammerlin stiller spørsmålet: “Ønsker vi et samfunn der en fireårig jente som vil overraske mamma med et glass selvlaget multesyltetøy på juleaften, skal behandles som en potensiell terrorist?” s25

“No-fly” lister

I USA har det dukket opp noen “no-fly” lister, som forsøker å sortere flypassasjerer i ulike kategorier. Hammerlin skriver “Før 11. september 2001 inneholdt den 16 navn. I juni 2004 hadde listen vokst til 158 000. I mai 2005: 288 000. I juni 2006: 516 000. Og i mai 2007 inneholdt listen hele 755 000 navn.” s31

“Det er vanskelig å utarbeide en generell profil på hvem som blir terrorister. Både CIA og MI5 hevder altså at det ikke er mulig å identifisere spesifikke fellestrekk ved terrorister” s32

“I 2005 ble 431 millioner mennesker “screenet” av det automatiserte kontrollsystemet (ATS). Hvis man tenker seg en urealistisk presis modell med 99,9 % sikkerhet, vil dette gi 431 000 falsk alarmer per år.” s32

“Den personlige belastningen for alle som feilaktig er blitt plassert i bås som potensielle terrorister, vil være stor, særlig med tanke på at mange vil ha havnet i kategorier på grunnlag av sin etniske bakgrunn.” s32

Den økende overvåkningen handler ikke primært om å forhindre potensielle terrorangrep, men alle skal overvåkes.

Biometrisk informasjon i pass og identitetskort

Myndigheter ønsker å benytte biometrisk identifisering ved å bruke RFID teknologi. Men denne informasjonen kan lett stjeles med billig teknologi

Hammerlin skriver: “I løpet av noen få sekunder var passet de testet RFID-leseren på, skannet, med høyoppløselig bilde, navn, personnummer, passmummer, nasjonalitet og kjønn.” s38

Ved alle endringer som skjer i et samfunn, har det en tendens til å være permanent og vanskelig å reversjere. Hammerlin skriver om det å oppretting av registre, at “når man først har åpnet opp for et register, er det fare for at det blir vanskelig både å stoppe opp og å snu.” s41

Antisosial adferd og 1984

Overvåkning skal bli totalitær, ingen kommer unna. Hammerlin skriver “[I USA] finnes det 30 millioner overvåkningskameraer” og høytalere ber deg om å plukke opp søppel i Storbritannia, “det skjer allerede i Middlesbrough, der man har utstyrt CCTV-kameraene med høyttalere for å kunne irettesette antisosial adferd.” s44

Tenk om vi skulle ende opp i et samfunn der du og jeg blir diagnosert med antisosial adferd for å kaste søppel på gata eller for å ytre seg offentlig?

Ved hjelp av elektroniske spor “er det mulig å kartlegge dine bevegelsesmønstre, ditt sosiale nettverk, dine vaner og dine interesser.” s45

EUs nye datalagringsdirektiv

Hammerlin diskuterer også det nye DLD som må stoppes. “EUs nye datalagringsdirektiv innebærer at det vil registreres hvem du kommuniserer med (gjennom e-post, telefon og SMS), på hvilket tidspunkt, og hvor du befinner deg når du gjør det, samt når du er logget på internett (ved hjelp av IP-adressen og navn og adresse som følger abonnementet).” s45

“Konsekvensen av direktivet [kan] bli at man får massive registre med informasjon om vanlige borgeres kommunikasjons- og bevegelsesmønstre, mens de man ønsker å verne seg mot – terroristene – finner andre måter å kommunisere på.” s48.

Försvarets Radioanstalt (FRA)

Utviklingen går meget raskt og overvåkningen er mer brutal og totalitær enn vi er klar over. Hammerlin skriver (s 51-53) “etterretningstjenesten i Sverige, Försvarets Radioanstalt (FRA), skal kunne overvåke all kabelbåren elektronisk informasjon som passerer svenske grenser.

“Mesteparten av telefontrafikk og datakommunikasjon mellom Norge og utlandet går via Sverige. I tillegg vil mye av informasjonsutvekslingen som skjer mellom norske internettbrukere, passere svenske grenser fordi mange teletilbydere bruker servere som ligger i Sverige.” s52

“Svenske myndigheter vil altså kunne samle inn og lagre informasjon om norske borgere, uten at vi har noen demokratisk kontroll over denne prosessen, ettersom den ikke er underlagt norsk jurisdiksjon.” s53

Overvåkning, avlytting og ransaking uten mistanke om lovbrudd i Norge

“I juli 2005 vedtok Stortinget en tilføyelse av politiloven av 1995 der det åpnes opp for romavlytting, telefonkontroll, hemmelig ransaking og brev- og e-postkontroll uten at det foreligger mistanke om begåtte eller pågående lovbrudd.” s54.

“Et annet viktig samarbeid Norge har søkt tilslutning til, er den såkalte “Prum-traktaten”. Avtalen – som omtales som Schengen III – søker å styrke samarbeidet om bekjempelsen av terrorisme, organisert kriminalitet og ulovlig innvandring, og innebærer at alle EU-land får tilgang til hverandres DNA-, bilde- og fingeravtrykksregistre samt databaser over registreringsnumre på kjøretøy.” s55.

“I desember 2007 offentliggjorde menneskerettighetsgruppen Privacy International sitt kart over verdens ledende overvåkningssamfunn. Vurderingen bygget på en rekke kriterier, deriblant synlig overvåkning, avlytting, datalagring, og personvernets konstitusjonelle status. Av de europeiske land kom Norge på en delt 22. plass, kun “slått” av Danmark, Litauen, Frankrike og Storbritannia. Storbritannia var som eneste europeiske land, plassert i samme kategori som Kina, Russland og USA.” s59.

USA – land of the “free”

Den 24. oktober 2001 kom PATRIOT act som ødela borgernes rettsvern. Hammerlin skriver: “blant forslagene var at myndighetene skulle kunne arrestere, deportere og isolere terrormistenkte og begrense deres rett til å få saken prøvd for en uavhengig domstol. (…) De skulle også kunne bryte seg inn hos terrormistenkte uten rettslig kjennelse, og vedkommende skulle ikke ha rett til å få vite om at han eller hun var eller hadde vært under oppsyn”. s60.

Loven “Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act” (HR 1955) “skal forebygge “voldelig radikalisering”, “hjemmeavlet terrorisme” og “ideologisk basert vold”. Det mest skremmende med lovteksten er hvor vidt disse begrepene tolkes.

“Hjemmeavlet terrorisme” defineres som “bruk, planlagt bruk, eller trusler om bruk av makt eller vold av en gruppe eller et individ som er født, oppvokst eller bosatt i USA [...] for å skremme, presse eller tvinge den amerikanske stat, USAs sivile befolkning, eller noe segment av de førnevnte, for å fremme politiske eller sosiale målsetninger.” s91

“I sin ytterste konsekvens kan det nye lovforslaget innebære at ethvert tilfelle av politisk motivert motstand som amerikanske myndigheter definerer som voldelig, vil kunne settes i samme bås som terrorisme.” s92

Senere skulle TIA (US Total Information Awareness Program) komme. TIA ble omdøpt til US Terrorism Information Awareness Program. “Målet var å samle inn enorme mengder av tilgjengelig informasjon om samtlige av verdens innbyggere i en stor multimedial database som inneholdt både tekst, bilder, lyd og videosekvenser.” s62

“Mange av grunnprinsippene ble videreført i andre DARPA-systemer. Et av disse er ADVISE, som innebærer massekarlegging av internettbrukere verden over gjennom å lagre og analysere ulike elektroniske data, som e-postkommunikasjon og nettsteder man besøker.”

“Det mest omfattende overvåkningssystemet amerikanske myndigheter har etablert, er Echelon. Echelon er verdens største etterretningsinstitusjon, styrt fra basen til USAs føderale etterretningsorgan, NSA, i Fort Meade i Maryland i USA.” s64.

“Det er også kjent at Etterretningstjenesten i Norge har sitt eget “mini-Echelon” ved Lutvann utenfor Oslo. (…) Systemet kan kan brukes til automatisk gjenkjenning av stikkord i et stort antall samtaler. (…) Ifølge Ronald Bye og Finn Sjue, som har gitt ut en rekke bøker om overvåkning i Norge, har systemet ved Lutvann en enorm kapasitet. Hvis det benyttes fullt ut, kan det “i prinsippet avlutte hele det norske sivile samfunnet”.” s65

Er massiv overvåkning effektiv mot terrorisme?

“Fire år etter 11. september hadde 39 mennesker blitt dømt for forbrytelser relatert til terrorisme eller nasjonal sikkerhet i USA. (…) Bare tre av disse sakene dreide seg om islamistisk ekstremisme, og kun én, “skobomberen” Richard reid, omhandlet et konkret forsøk på å detonere en bombe.” s73. Han ble ikke stoppet av etterretningsagenter, men av en flyplassansatt.

“I mars 2005 lekket fjernsynsstasjonen ABC News ut et hemmelig FBI-notat fra februar samme år der det ble slått fast at FBI ikke hadde klart å spore opp en eneste sovende al-Qaida-terrorcelle i USA.” s74

Terrorlovgivning

Storbritannias Terrorism Act fra 2006 kriminaliserer det å publisere utsagn som glorifiserer en terrorhandling offentlig. (…) Loven gør det også mulig for britiske myndigheter å kunne rettsforfølge enhver som tilkjennegir sin støtte til en bevegelse de mener utfører terrorisme.” s81.

“Oftest er begrepet terrorisme svært vidt definert – så vidt at man kan kvele all opposisjon. Indias terrorlov fra 2002 definerer for eksempel enhver handling gjort “med den hensikt å true enheten, integriteten, sikkerheten eller suvereniteten til India” som terrorisme.” s82

“Den enes terrorist er den andres frihetskjemper.” s84 Et eksempel er “den norske motstandsbevegelsens aksjoner mot den tyske okkupasjonsmakt under krigen.”. Terrorist eller frihetskjemper?

“Franske myndigheter har mulighet til å holde fanger innesperret uten rettslig domfellelse i 3,5 år, kun for mistanke om innblanding i terrorisme.” s101.

“Et gjennomgående trekk i de nye antiterrorlovene er at de snur bevisbyrden, slik at den antatt skyldige må bevise sin uskyld.” s101

Guantánamo

Så langt har 780 fanger vært holdt innesperret på Guantánamo-basen. Det er blitt vist at de fleste av fangene  har ingen tilknytning til terrorvirksomhet. Hammerlin beskriver hvordan USA har sneket seg unna ved å :

 1. benyttet militære domstoler for å omgå juridiske begrensinger i det sivile rettssystem.
 2. etablert fangeleirer utenfor amerikansk territorium for å slutte unna amerikansk jurisdiksjon
 3. benytte andre begreper enn “krigsfanger” for å omgå Genève-konvensjonen.

“Dette innebar at man hugget ned to av hovedpilarene i vestlig juridisk tradisjon: Magna Carta, signert i 1215, som sikrer retten til en juridisk prosess før straff eller fengsling, og Habeas corpus fra 1679, som sikrer retten til bevisførsel, til å møte aktoratet og til å kunne forsvare seg overfor en uavhengig domstol og/eller jury. (…) USA brøt også med FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, som slår fast retten til ikke å fengsles uten dom eller rettslig begrunnelse i et lovverk, retten til å prøve sin sak for en uavhengig domstol, retten til forsvar og retten til en rettferdig rettsgang.” s96

“I 2008 satt rundt 21 000 fengslet i Irak og 650 i Afghanistan. Røde Kors har hevdet at mellom 70 og 90 % av arrestasjonene som har vært foretatt i Irak, er “feil”.”s98.

Tortur

CIA og amerikanske fangeleirer har et detaljert tortursystem som brukes i avhørssituasjoner.”Det dreier seg blant annet om å nekte fangene tilgang på føde, å nekte den søvn, å utsette dem for ekstreme temperaturer, å kle dem nakne, å spille høy, støyende musikk over lengre tidsrom, å skremme dem med aggressive hunder, å injisere “sannhetsserum” i avhørssituasjoner, å klippe skjegg og hår, hvilket for troende muslimer kan oppfattes som svært krenkende, og å utsette dem for “waterboarding” – en metode som ble oppfunnet under den spanske inkvisisjonen for å stimulere drukning, og som var en av Gestapos foretrukne torturmetoder.” s103.

“I gjennomsnitt vil man bare få rundt en sann historie per 80″ s110

Retning for rettsystemet

Individets rettssikkerhet blir ødelagt. “Retten til ikke å fengsles uten dom og til å få sin sak prøvd for en uavhengig domstol, retten til å få innsyn i egen straffesak, til å få oppnevne en advokat og til å kunne forsvare seg” fjernes.

“Et demokratisk samfunn innebærer (…) at grunnleggende borgerrettigheter og friheter for befolkningen iveretas.” s75.

Tidligere terrortrussel – anarkistene

Tidlig på 1900-tallet utgjorde anarister “terrortrussel”. De fleste anarkistgrupperinger ble gjennominfiltrert, og ofte kunne politispionene utgjøre flertallet i cellene. Myndighetene utnyttet infiltratørene aktivt til å provisere frem nye terrorangrep.

Det fantes aldri “noe hemmelig og godt koordinert anarkistisk nettverk med ambisjon om å knekke statsapparatene rundt omkring i verden. (…) Både myndigheter, politi og presse var delaktig i å opprettholde dette fordreide trusselbildet.” s135

Al-Qaida

Jason Burke hevder at “Det finnes ingen al-Qaida-organisasjon. Det finnes ikke noe internasjonalt nettverk med en leder og fotsoldater som ubetinget lystrer ordre, og med tentakler som sktrekker seg ut til sovende celler i USA, i Afrika, i Europa. Ideen om et enhetlig strukturert og organisert terroristnettverk stemmer rett og slett ikke.” s139.

Terrorisme, lyn og peanøtter

“USA har et gjennomsnitt på litt over 80 dødsfall per år på grunn av terror de siste 40 år.

I gjennomsnitt er det flere amerikanere som årlig omkommer av lynnedslag (87), tornadoer (82), peanøttallergi (100) og kollisjon med hjort (135).

Det er fire ganger så mange som omkommer i drukningsulykker i badekar (320) og nesten ni ganger så mange som omkommer som følge av at polstrede møbler har tatt fyr (693).” s146

“Siden den 11. september 2001 er antallet som har druknet i toalettet i USA, faktisk større enn antallet som har omkommet i terroraksjoner.” s151.

“Nesten 47 % av dem som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, mistet livet i Irak etter den 1. mai 2003, dagen da George W. Bush sto på hangarskipet USS “Abraham Lincoln” under banneret “MISSION ACCOMPLISHED” og kunngjorde at krigen i Irak var over.”s150.

“Over halvparten av det totale antallet mennesker som har omkommet i terroraksjoner verden over de siste 40 årene, har mistet livet i Irak og Afghanistan under den amerikanskledende okkupasjonene.” s150.

“I 2007 sto [islamistiske terrorister] for under én prosent av antallet planlagte og gjennomførte terrorhandlinger i Europa. Europas typiske terrorist er fremdeles en separatisk, ikke en radikal islamist.” s175.

Del 3: Terrorindustrien

“I og for seg er det å skape frykt heller ikke det egentlige målet til terroristene. Frykten har instrumentell verdi ved at den kan avføde samfunnsendringer som terroristene anser å være til sin fordel.” s184

Her har Hammerlin helt korrekt, men det han ikke tar opp i boken er hvem som er de virkelige terroristene: hvem står bak terrorangrepene og hvem tjener på de?

“En undersøkelse (…) viste at det var klar sammenheng mellom hvor mye tid respondentene så på fjernsynsnyheter og nivået av frykt og enstelse som de opplevde i forhold til terrorisme. Undersøklesen viste også at de som så mye på fjernsynsnyheter, oppfattet risikoen for nye terrorangrep som større enn de som så mindre på fjernsynsnyheter.

Dette tyder på at fjernsynsmediet ikke bare fungerer som en høytaller, men også som en forsterker for det kollektive traumet som terroristene ønsker å skape.” s192

Ødeleggelsen av Irak

USAs angrep på Irak var en prenventiv krig, selv om Irak aldri har utgjort en trussel mot USA. Saddam Hussein hadde ikke

 1. forbindelse med al-Qaida og Osama bin Laden
 2. masseødeleggelsesvåpen
 3. utgjorde ikke en trussel mot USA

“På tross av at irakerne syntes å være lite villige til å deregulere, igangsatte den amerikanske siviladministrasjonen omfattende privatiseringsprogrammer under Paul Bremers ledelse. Noe av det første han gjorde som sivil administrator i Irak, var å si opp 500 000 statsansatte som et ledd i “avbaathifiseringen” av landet. (…) Deretter ble det skrevet kontrakter med utenlandske selskaper, først og fremst amerikanske, for gjenoppreisningsarbeidet av det irakiske samfunnet. (…) Kontraktene som ble inngått, var som regel av slaget “kost-pluss”, altså det man måtte ha av utgifter, pluss en fastsatt profitt på toppen. Det var et system som innbød til kreativ bokføring og svindel. Jo mer penger man brukte, jo større fortjeneste kunne man hente ut. (…) Fem år etter Saddam-regiments fall hadde 70 % av irakerne fremdeles ikke fått tilgang på rent vann, og 80 % levde under dårlige sanitære forhold.” s 211

“Det største ranet ble gjennomført i februar 2007 gjennom privatiseringen av Iraks oljeforekomster.” s212 Dette innebar:

 1. Det ble ikke satt noe tak på hvor stor profitt utenlandske selskaper kunne hente ut gjennom oljeutvinning i Irak.
 2. Det ble ikke satt noe krav til de utenlandske kontraktørene å inngå partnerskap med irakiske selskaper eller å benytte irakiske arbeidere i utvinningsprossesen
 3. kontrollen over oljeressursene ble underlagt et nytt olje og gassård bestående av oljeeksperter utenfor Irak.

“Iraks oljereserver er altså ikke lenger underlagt den irakiske statens kontroll, men et internasjonalt råd av ikke-irakere.”

“I 2008 var forholdet en til en: 150 000 soldater og 150 000 leiesoldater”

Hammerlin mislykker helt i sin analyse når han skriver: “Slik sett ser det ut til at bin Laden og al-Qaida kan ha lyktes i sin strategi: Amerika blør“. For det første så har ikke Osama bin Laden og al-Qaida tjent noe av 9/11. For det andre så var det ikke bin Laden og al-Qaida som stod bak terrorangrepet. Den offisielle konspirasjonsteorien er full av faktafeil, motsigelser og mangler.

Krig big business, og det er noen som tjener seg rik på krig og elendighet. Det som taper er amerikanerene som må betale for krigføringene via skatter og Irakere og Afghanere som blir bombet.

Problem – reaksjon – løsning

De ekte terroristene (som Hammerlin ikke sier noe om) lykkes med å bruke terror som et problem, slik at folket reagerer med frykt og engstelse for terror og risikoen for nye terrorangrep. Løsningen på problemet blir å fjerne rettigheter og friheten, samt å innføre et overvåkningssystem (Les Orwell’s 1984) i den vestlige verden, samt at midtøsten blir standardisert på lik linjen med vesten.

Bush sa etter terrorangrepet 9/11 at “USA ble angrepet fordi det er den sterkeste ledestjernen for frihet og mulighet i verden”. Og Bush er korrekt i dette utsagnet. Terroristene, som jeg må presiserer – ikke er Osama bin Laden og al-Qaida, men noen maktgale psykopater som styrer den vestlige verden via hemmelige samfunn og private organisasjoner, har lykkes med å fjerne friheten til USA som følge av 9/11.

Les også: Kronikk i Dagbladet “Det lukter strammere denne gangen” av Joakim Hammerlin.

“Terroristene har ikke maktmidlene til å avskaffe demokratiet. Dem er det vi som har. Det er opp til oss om vi skal ofte våre friheter og rettigheter i bytte mot økt sikkerhet.” s235

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

The Corportation av Joel Bakan

av Odd Inge  25. mai, 2011 at 22:24 (Bøker) Stikkord:, , ,

The Corporation
The Corporation, både som bok og film

Boken handler om hvordan det gikk til at The Corportation – det store, børsnoterte selskapet – fikk så dominerende plass i samfunnet.

Boken er oversatt til norsk og kjøpes på bokkilden.no.

Kommentarer og utdrag fra boken

“Selskapets juridisk definerte mandat er å strebe nådeløst og utelukkende for sine egne interesser, uavhengig av de ofte skadelige konsekvensene dette kan få for andre. Som følge av dette hevder jeg at selskapet er en sykelig institusjon, en farlig forvalter av den store makten det har over folk og samfunn.” s13

Selskapets historie

“Den vanligste partnerskapsformen besto [tidligere] av relativt små gruppe menn, som var bundet sammen av personlig lojalitet og gjensidig tillit, og som slo sammen sine slanter for å starte forretninger som de både drev og eide. Selskapet, derimot, skilte eierskapet fra styret: En gruppe mennesker, direktørene og administrasjonen, styrte firmaet, mens en annen gruppe, aksjonærene, eide det. Mange mente denne særegne utformingen var den reneste oppskrift på korrupsjon og skandaler”.

Mot slutten av 1800 tallet begynte to stater, New Jersey og Delaware, “å fjerne upopulære restriksjoner fra næringsloven. De fikk blant annet

 • fjernet reglene som krevde at firmaer bare kunne stiftes for smalt definerte formål, og bare eksistere i en begrenset tid, og kun drive sin virksomhet i visse områder
 • løsnet betraktelig på kontrollen med sammenslåinger og oppkjøp, og
 • avskaffet regelen om at et selskap ikke kunne eie aksjer i et annet.”

Dette la i vei for store børsnoterte selskaper slik vi kjenner til fra i dag.

“1800 selskap ble innlemmet i 157 mellom 1898 og 1904. På under et tiår var USAs økonomi omgjort fra en økonomi der individuelt eide foretak konkurrerte fritt seg imellom, til en økonomi dominert av relativt få gigantselskap, alle eid av en mengde aksjonærer.” s26

“Deregulering frigjorde selskapene fra juridiske bindinger, og privatisering ga dem makt til å styre samfunnsområder de før hadde vært utestengt fra. Ved slutten av 1900-tallet var selskapet blitt verdens mektigste institusjon” s147.

Profitt og plikt

Utformingen av selskapet gjennom selskapslover gjør at selskapene utelukkende jakter etter profitt. Selskapene eksisterer kun for å maksimere avkastningen for aksjonærene.

“De som styrer selskapene har en lovpålagt plikt overfor aksjonørene, og denne plikten er å tjene penger.” s48.

“Selskapene har bare en plikt: å ivareta sine egne og eiernes interesser.” s118

Selskapet som en person

“Ved slutten av 1800-tallet hadde rettsvesnet gjennom en bisarr juridisk alkymi fullstendig omgjort selskapet til en “person”, med sin egen identitet, atskilt fra menneskene av kjøtt og blod som eide og styrte det.”

“Mellom 1890 og 1910 påberopte næringslivsinteressene seg Foureenth Amedment 288 ganger i retten, samenlignet med 19 ganger for afrikansk-amerikanere.” s181.

Psykopaten

I boken diagnoserer Bakan selskapet som en psykopat fordi det  “utelukkende selvopptatt og ute av stand til å føle oppriktig omsorg for andre i noen som helst sammenheng.” s67

Også når selskapet går gjennom en sjekkliste for psykopatiske tilbøyeligheter, finner det store overstemmelser, selskapet

 • “er uansvarlig, fordi alle andre utsettes for risiko i forsøket på å oppylle selskapets mål.”
 • “prøver å manipulere alt, inkludert den offentlige opinion.”
 • “er stormannsgale, og insisterer alltid på at “vi er nummer en, vi er de beste”.”
 • “har mangel på empati og har asosiale tendenser.”

Eksternalisering av kostnader

“Selskapets innebygde trang til å eksternalisere sine kostnader er selve roten til mange av verdens sosiale og miljømessige problemer.” s72

Eksternalisering er skadene andre påføres – arbeiderne, forbrukerne, lokalsamfunnet og miljøet – av selskapenes psykopatiske tendenser.

“Selskapets enestående struktur er hovedårsaken til at lovbruddene er så utbredt i forretningsverdenen. Selskapsformen er konstruert for å beskytte de menneskene som eier og driver selskapene mot juridisk ansvar. (…) Aksjonærene kan ikke holdes ansvarlig for selskapenes lovbrudd på grunn av det begrensede ansvaret. (…) Direktørene beskyttes tradisjonelt av det at de ikke er direkte involvert i beslutningsprosessen. (…) Sjefene beskyttes av lovens motvilje mot å holde dem ansvarlig for selskapenes ulovlige handlinger. (…) Derfor er selskapet selv i de fleste tilfeller det mest aktuelle målet for rettsforfølgelser. (…) Som psykopaten selskapet ligner på, føler det ingen moralsk pliktelse til å lyde loven.” s89

Fra side 85 til 89 ramser Bakan opp noen av General Electrics (GE) største forbrytelser mellom 1990 og 2001. Bakan ramser opp 41 store forbrytelser, alt fra forurensing, overprising, urimelig innkrevningspraksis, dumping av industrikjemikalier, kompensasjon, sikkerhetsbrudd og konstruksjonsfeil ved atomkraftverk, overprising av forsvarskontrakter og hvitvasking av penger, disse forbrytelsene gav bøter og pålegg fra 20 000 dollar til 2 milliarder pund.

Et selskap med psykopatiske egenskaper som General Electric vil tenke utelukkende på sine egne interesser, og vil dermed forsette å begå lovbruddene så lenge det er lønnsomt. Et selskap vil som sagt maksimere profitten.

Kontroll over selskapet

“Selskapene [har] gjennom de siste 300 år samlet seg så stor makt at de har svekket myndighetenes evne til å kontrollere dem.” s20

“Lover som begrenser friheten deres til å utnytte mennesker og naturmiljøet er slike hindringer, og selskapene har kjempet med betydelig hell de siste 20 årene for å fjerne dem.” s95

“Effektiv statlig regulering er den eneste håpet for å stanse selskapenes ugjerninger.” s155.

“Reguleringene er utformet for å tvinge selskapene til å internalisere – altså betale – de kostnadene de ellers ville eksternalisere til samfunnet og miljøet.”

“Strengere restriksjoner på oppkjøp og fusjoner, aksjonærrepresentasjon ved styrebordet, og lover som tillager eller krever at sjefene tar hensyn til flere grupper av interessenter når de fatter beslutninger – er ønskelig, men vil trolig ikke styrke selskapenes ansvarlighet overfor samfunnet i særlig grad.” s166

“Selskapene må støpes om til å tjene, fremme og være ansvarlige overfor en bredere del av samfunnet enn bare seg selv og aksjonærene.” s167.

“Nasjonene bør samarbeide for å endre ideologien og praksisen til de internasjonale institusjonene – som WTO, IMF og Verdensbanken – bort fra markedsfundamentalismen og utbredelsen av deregulering og privatisering.” s171.

Selskapenes rolle under 2. verdenskrig

s97-98:

“Noen av de største amerikanske selskapene tjente store penger på å arbeide for Adolf Hitler.”

General Motors eide og kontrollerte Adam Opel AG lagde lastebiler for tyske Wehrmacht.

IBM hjelpte Hitler når de trengte teknisk assistanse til driften av nazistenes utryddelses- og slavearbeidsprogram. IBM forsynte også nazistene med Hollerith-hullkortmaskiner som ble brukt i konsentrasjonsleirene og utryddelsen av jødene.

Edwin Black, forfatter av IBM and the Holocaust sier: “Hovedkonteret i New York hadde full kjennskap til alt som foregikk i Det tredje riket med deres maskiner, at maskinene hovedsakelig var i konsentrasjonsleirene, og de visste at jødene ble utryddet.”

Statskupp i USA

Bakan beskriver også hvordan noen ledende forretningsmenn prøvde å gjøre USA til et fascistdiktatur gjennom et statskupp (s98-104).

Generalen Smedley Butler ble valgt til å gjøre jobben med å skape en hær av soldater og presse Roosevelt’s regjering til å utnevne Butler til generalsekretær, derfra kunne Butler få reell makt over nasjonen, og presidenten ville bli en ren nikkedukke.

Det var MacGuire som prøvde å overtale Butler. MacGuire representerte Crayson Murphy, Robert Clark og John Davis.

American Liberty League ble dannet som en frontorganisasjon som skulle skaffe hemmelig økonomisk og praktisk støtte til planen. Kasserer for ligaen var Crayson Murphy, Robert Clark var en større økonomisk bidragsyter, og folk fra JP Morgan og DuPont var ligaens ledere.  John Davis var medlem av den nasjonale lederkomitten.

Finansbakmennene omfatter noen av USAs næringslivs største konsern: Pitcairn-familien, Andrew Mellon Associates, Rockefeller Associates, E. F. Hutton Associates, William Knudsen fra General Motors og Pew-familien.

Den 20. november 1934 avslørte Butler planene for Kongressen.

Dokumentaren

Filmen fra 2003 er basert på boken The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power av Joel Bakan.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Vi morer oss til døde av Neil Postman

av Odd Inge  24. mai, 2011 at 17:50 (Bøker) Stikkord:, , ,

vi morer oss til døde

Neil Postmans bok “Vi morer oss til døde” er noe av det beste av mediekritikk du finner. Denne boken er mer relevant i dag enn da den kom ut i 1985. Boken kritiserer hvordan fjernsynet påvirker våre liv.

Fra bokklubben: “Hans utgangspunkt er fjernsynsmediet i hjemlandet USA, og han slår fast at alle budskap innenfor kulturen blir tilpasset den flyten, eller “the flow”, som preger fjernsynsmediet. Den kunnskapen og de budskap som ikke passer til å bli formidlet via TV, får derfor langt mindre å si i samfunnet. Resultatet er at alt blir performance, og det er dette som truer våre demokratiske samfunn i dag.”

Om forfatteren

Neil Postman (1931 – 2003) var en amerikansk medieviter og forfatter. Han var professor ved New York University.

Her er noen utdrag fra boken

“Forfallet i den epistemologi som bygger på det trykte ord, og den medfølgende fremvekst av en epistemologi som bygger på fjernsyn, har fått alvorlige følger for det offentlige liv, og at vi blir dummere for hvert minutt som går.”

“Epistemologi (erkjennelsesteori) er læren om viten og erkjennelse.”

Hva lesing gjør med tenkningen:
“Det er en prosess som oppmuntrer til rasjonalitet; at det skrevne ord alltid opptrer i en rekkefølge, alltid fremstiller et saksforhold, og det tilskynder til det som Walter Ong har kalt “den analytiske forva ltning av kunnskapen”. Når man tar for seg det skrevne ord, må man følge en bestemt tanketråd, og det krever betydelige evner til å klassifisere, trekke slutninger og resonnere. Det innebærer at man må avsløre løgn, forvirring, for sterk generaliseringer, at man må avsløre misbruk av logikk og sunn fornuft. Det betyr også at man må veie ideer, sammenligne påstander og stille dem opp mot hverandre, sette en generalisering i sammenheng med en annen. Om man skal klare det, må man skaffe en viss avstand til selve ordene, og det gjøres faktisk lettere fordi teksten er isolert og upersonlig, og ikke stopper opp for å bifalle et beåndet avsnitt.”

“I det 18. og 19. århundre fremmet det trykte ord en definisjon av intelligens som gav forrang til den objektive, rasjonelle bruk av tanken, og samtidig oppmuntrer til en offentlig samtale hvor innholdet var alvorlig, og logisk ordnet.”

“Vi er nå godt og vel inne i en annen generasjon av barn som har hatt fjernsynet som sin første og mest tilgjengelige lærer, og for mange har det vært den mest pålitelige venn og ledsager. For å si det enkelt, fjernsynet er kommandosenteret i den nye epistemologien.”

“Fjernsynet er med andre ord i ferd med å forvandle vår kultur til en eneste kjempemessig arena for underholdningsindutrien. Det er selvsagt fullt mulig at vi når det kommer til stykket vil mene at det er i den skjønneste orden, og avgjøre at det er akkurat sånn vi vil ha det. Det var nettopp det Aldous Huxley fryktet, for femti år siden.”

“Nyhetssendingen er, rett ut sagt, lagt opp som underholdning, ikke som beløring, med stoff til ettertanke eller katarsis.”

“Følgen av alt dette er at amerikanerene er de best underholdte og sannsynligvis de minst velorienterte i hele den vestlige verden.”

“Fjernsynet endrer betydningen av “å være informert” ved å skape en form for informasjon som gjerne kunne kalles desinformasjon. (…) Desinformasjon betyr ikke falsk informasjon. Det betyr villedende informasjon – feilplassert, irrelevent, fragmentert eller overfladisk informasjon – informasjon som gir folk en illusjon av å vite noe, men som i virkeligheten fører dem bort fra virkelig viten.” s 130.

Vi har nå “vennet oss slik til denne måten å få nyhetene om verden på – en verden av fragmenter, hvor hendelser står alene, berøvet enhver forbindelse med fortiden eller fremtiden eller andre hendelser – at enhver forestilling om en indre logisk sammenheng er forsvunnet.” s133

“Vi kan faktisk gå så langt som til å hevde at fjernsynsreklamen overhodet ikke handler om egenskapene til de produktene som skal forbrukes. Den handler om egenskapene til dem som forbruker produkter.”

“Det er den lærdom vi kan trekke av alle store fjernsynsreklamer: De fremsetter et slagord, et symbol eller et brennpunkt, som gir seerne et omfattende og betvingende bilde av dem selv. Når partipolitikken forskyves til fjernsynspolitikk, etterstrebes det samme mål.”

“Den kanskje største av alle pedagogiske villfarelser er den forestilling at en person bare lærer det han studerer til en bestemt tid. Supplerende læring, som innarbeidingen av varige holdninger … kan være og er ofte viktigere enn rettskrivningstimer eller timer i geografi og historie … Det er nemlig disse holdningene som virkelig vil bety noe i fremtiden.”
- John Dewey, Experience and Education.

“En undervisning som ikke krever forutsetninger, som skyr ting som kan forvirres og går utenom alle resonnementer, kan med rette kalles underholdning. Og når man tenker på at bortsett fra søvn er det ingen aktivitet som krever mer av amerikansk ungdoms tid enn nettopp fjernsynstitting, kan vi ikke unngå den konklusjon at det nå foregår en bastant nyorientering i forhold til det å lære.” s178.

“Lærere på alle trinn øker nå omfanget av billedstoff i undervisningen, reduserer mengden språklig resonnementer som elevene må igjennom, satser mindre på skriftlige og muntlige lekser og trekker motstrebende den konklusjon at det fremste middel til å fange elevens interesse med er underholdning.”

“[Fjernsynet] er på sitt verste når det etteraper seriøs samtale – når det presenterer nyheter, politikk, vitenskap, pedagogikk, forretningsliv, religion – og gjør dem til underholdningspakker.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Dumbing Us Down

av Odd Inge  17. oktober, 2010 at 21:17 (Bøker) Stikkord:, , ,

dumbing us down
Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling av John Taylor Gatto

John Gatto var en offentlig lærer i New York City i over 30 år, og han har mottatt både prisen for New York City Teacher of the Year (3 ganger!) og New York State Teacher of the Year.

I 1991 skrev han et brev der han annonserte at han sluttet jobben, tittelen var “I Quit, I Think“, der skrev Gatto at han ikke lenger ønsket å “hurt kids to make a living”. Brevet ble publisert i Wall Street Journal.

Han har skrevet:

Du finner mange taler, tanker og foredrag av John Taylor Gatto til nedlasting her, og en videopresentasjon her.

Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling

Etter 30 år kom John Gatto fram til den triste konklusjonen at obligatorisk offentlig skole har ingen ting å gjøre med utdanning. Obligatorisk skole lærer bare unge personer å tilpasse seg den økonomiske og sosiale orden. Dumbing Us Down avslører realiteten med dagens skolesystem.

Kapittel 1: The Seven-Lesson Schoolteacher

John Taylor Gatto holdt denne talen når han fikk prisen New York State Teacher of the Year i 1991.

I denne talen beskriver Gatto syv lærdommer som blir lært i alle offentlige skoler av alle lærere i Amerika. Last ned og lytt til talen her.

 1. Confusion. Everything I teach is out of context.
 2. Class Position. I teach that students must stay in the class where they belong.
 3. Indifference. I teach children not to care too much about anything, even thought they want to make it appear that they do.
 4. Emotional Dependence. I teach kids to surrender their will to the predestinated chain of command.
 5. Intellectual Dependency. Good students wait for a teacher to tell them what to do.
 6. Provisional Selv-Esteem. I teach that a kid’s self-respect should depend on expert opionoin. My kids are constantly evaluated and judged.
 7. One Can’t Hide. I teach student that they are always watched, that each is under constant surveillance by me and my colleagues.

Kapittel 2: The Psychopathic School

Denne talen ble holdt av forfatteren i 1990 da han tok imot prisen New York State Teacher of the Year fra senatet i staten New York. Her følger noen utdrag:

(s21) “Children and old people arepenned up and locked away from the business of the world to a degree without precedent: nobody talks to them anymore, and without children and old people mixing in daily life, a community has no future and no past, only a continuos present.”

“Schools and schooling are increasingly irrelevant to the great enterprises of the planet. … The truth is that schools don’t really teach anything except how to obey orders.”

“Children schooled at home seem to be five or even ten years ahead of their formally trained peers.”

“Schools are intended to produce, through the application of formulas, formulaic humal beings whose behavior can be predicted and controlled.”

Kapittel 4: We need Less School, Not More

Et essay av Gatto. Utdrag følger.

(s 61) “What, after all this time, is the purpose of mass schooling supposed to be? Reading, writing, and arithmetic can’t be the answer, because properly approached those thing take less than a hundred hours to transmit.”

“Why, then, are we locking kids up in an involuntary network with strangers for twelve years?”

“A Massachusetts Senator said a while ago that his state had a higher literacy rate before it adopted compulsory schooling than after.”

Kapittel 5: The Congregational Principle

Last ned og lytt her.

“Bertrand Russell remarked that the United States was the only major country on earth that deliberately avoided teaching its children to think dialectically.”

(s 89) “American education teaches by its methodology that people are machines.”

“Monopoly schooling has been the chief training institution of the hive society.”

“Education and schooling are, as we all have experienced, mutually exclusive terms.”

“With the addition of television, the destructive power of schooling is now awesome and thoroughly out of control”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (2)

Ekte mat

av Odd Inge  17. oktober, 2010 at 19:39 (Bøker) Stikkord:, , , , , , ,

DENHEMMELIGEKOKKEN.inddekte-vare
Mats-Eric Nilsson har publisert to svært viktige bøker, “Den hemmelige kokken” og “Ekte vare

Maten vi spiser er ikke lenger ekte varer. Ekte råvarer er byttet ut med smaksforsterkere, søtstoffer, fargestoffer, konserveringsmidler, antioksidanter og andre tilsetningsstoffer.

Den hemmelige kokken: Noen har jukset med maten din

(fra bokomslaget, og utdrag fra boka)

“Da Mats-Eric Nilsson begynte å lese etikettene på matvarene, ble han skremt. Maten kunne inneholde 70 ingredienser, gjerne skjult bak betegnelser som E412. Det fikk ham til å lete etter det virkelige innholdet i maten vår.”

“Visste du at nesten all vaniljesmak stammer fra råttent svensk tømmer? Eller at ferskpresset juice kan være lagret i opptil ett år? Denne boka avslører jukset. Den gir også en innkjøpsguide, en sesongkalender for frukt og grønt samt en oversikt over hvor i Norge man kan kjøpe ekte varer. Boka gir også en guide til både de harmløse og mer risikable E-stoffene vi bombarderes med.”

“Den hemmelige kokken skapte furore i Sverige da den kom, og flere produsenter har i ettertid endret innholdet i matvarene sine.”

“Bransjen fremste argument er at de [tilsetningsstoffer] hindrer maten i å bli dårlig og dermed beskytter forbrukerne mot matforgiftning. Men konserveringsmidler og antioksidanter som skal motvirke at fett harskner, utgjør bare én prosent av den samlede mengden tilsetningsstoffer som brukes.”

(s17) “Ni av ti tilsetninger er i stedet kosmetiske i én eller annen forstand. De forandrer matens farge, smak, konsistens eller overflateegenskaper.”

En hurtig gjennomgang av tilsetningsstoffer (s17-21):

Fortykningsmidler
“Stivelse og andre fortykningsmidler brukes for å øke næringsmidlenes volum og gi dem en jevnere, mer attraktiv konsistens.”
Emulgatorer og stabilisatorer
“Med en emulgator kan man blande ting som normalt skjærer seg, som olje og vann”
Overflatebehandlingsmidler
“Her handler det om å endre overflateegenskapene til væsker og på kunstig vis frembringe en rekke forskjellige virkninger”
Fargestoffer
“Siden de [azofargestoffene] kan forårsake allergiske reaksjoner, ble de i 1980 nærmest totalforbudt i svenske næringsmidler. 20 år senere ble de imidlertid tillatt igjen etter beslutning i EU-kommisjonen, som mener at Sverige til tross for helsefaren ikke kan forby fargestoffer som er tillatt i resten av EU” (Samme har skjedd i Norge)
“I mange tilfeller kan farge skjule ingrediensenes lave kvalitet og dermed få produktet til å fremstå som bedre enn det er”
Søtstoffer
“Jordens befolkning forbruker anslagsvis 15 000 tonn av dem hvert år. Markedslederen er det tvilsomme aspartam [951]… som består av fenylalanin og asparginsyre, fremstilles syntetisk og er 200 ganger så søtt som vanlig sukker. ”
“Forskjellige sukkertyper og syntetiske søtstoffer inngår i en lang rekke næringsmidler, selv i slike som ikke oppfattes som direkte søte, f.eks. smørepålegg, skinke og ferdigretter, som produsenten dermed søker å gjøre mer attraktive.”

Smaksforsterkere
“Smaksforsterkerne har evne til å lure vår smakssans til å oppfatte maten som mer aromatisk enn den er”
Aromastoffer
“For næringsmiddelindustrien har aromastoffene to viktige funksjoner. Dene ene er å stimulere smaken hos produktet som for det meste består av stivelse, fett og iblant søtstoff eller sukker. Den andre er å øke smaksopplevelsen i matvarer som til tross for at de inneholder naturlige råvarer, smaker for lite, siden kvaliteten på råvarene er for lav, eller fordi for liten mengde er brukt.”

“I Livsmedelsverkets og EUs verden regnes de formelt sett ikke en gang som tilsetningsstoffer, og de er ikke blant de 316 E-numrene. Ifølge reglene er det ikke nødvendig å spesifisere den i innholdsdeklarasjonen. Det holder at produsenten skriver “aroma” eller “aromastoffer”. Hvilken stoff det dreier seg om, får ikke forbrukeren vite.”

(s24) “Til tross for de senere års oppfordringer om en tilbakevending til “naturlig mat” har de fleste amerikanere blitt så vant til masseproduserte matvarer med kunstige smakstilsetninger at alt annet smaker rart”

Smaksforsterker (E 621)

Også kjent som mononatriumglutamat eller mono sodium glutamate (MSG) på engelsk.

(s77) “Den maten du nå er i ferd me å kjøpe, inneholder så utarmede råvarer og er blitt behandlet på en slik måte i den industrielle prosessen at de naturlige smakene er blitt så svake at en spesielt stoff må tilsettes for at maten skal bli spiselig.”

“Den nye produksjonsmetoden og fremveksten av bearbeidet mat gjorde at forbruket av MSG økte svært kraftig over hele verden. Men i 1968 kom de første rapportene om akutte helseproblemer fra personer som hadde fått i seg store mengder MSG på kinesiske restauranter.”

“Å begynne å produsere mat på grunnlaget av fullverdige og smaksrike råvarer er altså ikke noe alternativ. I stedet håper bransjen på noen tilsetninger som er like effektive som MSG.”

Synergi

(s109) “Forskere fant at kombinasjonen av briljantblå og natriumglutamat kunne redusere veksten til nervecellene med inntil fire ganger så mye som når tilsetningene ble brukt hver for seg. Og når man kombinerte kinolingult og aspartam, ble virkningen enda større. Forskjellen var sju ganger.”

Kunstige søtstoffer / Aspartam

(s115) “I mange lettprodukter byttes også sukkeret ut. Ofte med ulike typer høypotente kunstige søtstoffer, som acesulfam K (E 950), sakkarin (E 954) og aspartam (E 951).”

“Det siste skuddet på stammen er sukralose (E955). Det består av et modifisert sukkermolekyl som inneholder klor og er 600 ganger så søtt som vanlig sukker.”

Hold deg unna MSG og Aspartam. Og se gjerne dokumentaren om Aspartam Sweet Misery: A Poisoned World.

Ekte vare: Guiden til uforfalsket mat

(fra bokomslaget) Hva er det egentlig vi dytter i oss? Smaksforsterkere og konserveringsmidler skjuler råvarenes dårlige kvalitet. Leverpostei, yoghurt, brød og andre helt alminnelige dagligvarer er fulle av tilsetningsstoffer som gjør det mulig for produsentene å forlenge hylletiden og senke prisene.

Men hvordan finne de gode alternativene? Ekte vare er en guide til de mest reale produktene i butikken – også i kjedebutikker som Rimi, Rema og Kiwi. Boka gir en detaljert gjennomgang av 150 matvarer.

Hvilke tilsetningsstoffer skal man se opp for? Hvilke merker kan man trygt spise? Og hvor får man tak i de ekte varene om de ikke finnes i den lokale dagligvarehandelen?

Og etterhvert som matvareprodusentenes hemmeligheter avdekkes, framstår boka som selve overlevelsesguiden for den bevisste konsument.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Tim Ball om klimaendringer

av Odd Inge  12. oktober, 2010 at 17:35 (Dokumentarer, Globale temperaturendringer, USA) Stikkord:,

Dr. Tim Ball, Historical Climatologist, snakker om klimaendringer.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Korfuavtalen i 1994

av Odd Inge  24. september, 2010 at 16:09 (Norge) Stikkord:, , , ,

norge-eu

Norge signerte medlemskap til EU i 1994, da Gro H. Brundtland, Grete Knudsen, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under medlemsskapsavtalen på Korfu.

Sammen med de offisielle søkerlandene Finland, Sverige og Østerrike innførte den norske regjeringen EU-institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Norge underskrev medlemsskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994  sammen med de andre tre søkerlandene. Denne avtalen er ikke behandlet i samsvar med norsk statsrett idet den ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet.

I denne videoen [ca 1 min og 25 sek] kan du se landsforræderen Gro. H. Brundtland signere avtalen.

En folkeavstemning om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted den 28. november 1994, 5 måneder etter at medlemsskapsavtalen var signert.

Er det ikke merkelig at

 1. medlemskapsavtalen ble signert før folkeavstemningen?
 2. avtalen ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet?

Lurer du på hvorfor du ikke fikk med deg dette sommeren 1994? Norge spilte i VM. Og sport er som kjent mye viktigere enn noe som faktisk har betydning for mitt, ditt og våres barns liv.

Etter at jeg sendte en epost til Utenriksdepartementet fikk jeg til slutt traktaten og sluttakten.

Traktaten: Vedlegg 1

Accession Treaty 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

TREATY
between

the Kingdom of Belgium,
the Kingdom of Denmark,
the Federal Republic of Germany,
the Hellenic Republic,
the Kingdom of Spain,
the French Republic,
Ireland,
the Italian Republic,
the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands,
the Portuguese Republic,
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(Member States of the European Union)

and

the Kingdom of Norway,
the Republic of Austria,
the Republic of Finland,
the Kingdom of Sweden,

concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union.

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK,
(…)
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY
(…)

UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded,

DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid,

CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union,

CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union,

CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States,

HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries:

(…)

HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,

Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND
Prime Minister

Mr Bjørn TORE GODAL
Minister for Foreign Affairs

Mrs Grete KNUDSEN
Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping

Mr Eivinn BERG
Head of the Delegation entrusted with the negotiations

(…)

WHO, having exchanged their full powers found in good and due form,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented.

(…)

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

For Hans Majestet Konget av Norge (side 10)

(signatur)
- Gro H. Brundtland
- Grete Knudsen
- Bjørn Tore Godal
- Eivinn Berg

Sluttakten: Vedlegg 2

Accession Treaty – Final Act 1994

29.8.94 – Official Journal of the European Communities

The Plenipotentiaries of:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS,
HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK,
THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN,
THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF IRELAND,
THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,
HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS,
HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY,
THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND,
HIS MAJESTY THE KING OF SWEDEN,
HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

Assembled at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four on the occasion of the signature of the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union,

Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conferance between the Members States of the European Union and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden:

I. the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union,

II. the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties,

III. the texts listed below which are annexed to the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties:

(…)

B.
Protocol No 4    on the petroleum sector in Norway

(…)

Furthermore, the Plenipotentiaries have adopted the Declarations listed below, annexed to this Final Act.

1. Joint Declaration on Common Foreign and Security Policy
2. Joint Declaration on Article 157 (4) of the Act of Accessin
3. Joint Declaration on the Court of Justice of the European Communities
4. Joint Declaration on application of the Euratom Treaty
5. Joint Declaration on secondary residences
6. Joint Declaration on standars for the protection of the environment, health and product safety
7. Joint Declaration on Articles 32, 69, 84, and 112 of the Act of Accession
8. Joint Declaration on on the institutional procedures of the Accession Treaty
9. Joint Declaration on Article 172 of the Act of Accession

Utferdighet på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

For Hans Majestet Konget av Norge

(signatur)
- Gro H. Brundtland
- Grete Knudsen
- Bjørn Tore Godal
- Eivinn Berg

Svar fra Utenriksdepartementet

Den 19. mai 2010 sendte jeg en epost til Utenriksdepartementet, der jeg ba om å få tilsendt Korfuavtalen. Det tok over 4 måneder før jeg fikk svar.

fraEØS/EFTA-seksjonen <EOS/EFTA-seksjonen@mfa.no>
dato23. september 2010 10:26

Det vises til anmodning om å få tilsendt “Korfuavtalen” av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU.
Vedlagt følger traktaten og sluttakten, med underskrifter, slik den ble publisert i OJ C241 29. august 1994. Denne utgaven av Official Journal ble også samme dag utgitt som særutgave i norsk versjon.  Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Til orientering ble tiltredelsesavtalen datert 24. juni 1994 justert ved Rådsbeslutning av 1. januar 1995, blant annet som følge av at avtalen ikke ble ratifisert av Norge, se lenke.

Mvh
Knut Hermansen
Underdirektør
Utenriksdepartementet
Avdeling for Europa og handel
EØS/EFTA-seksjonen

2 vedlegg
- Accession Treaty 1994.pdf, 8276 K
- Accession Treaty – Final Act 1994.pdf, 1153 K

—–Original Message—–
From: post@mfa.no [mailto:post@mfa.no]
Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:23 PM
To: Post UD
Subject: Kontaktskjema

Tema: Korfuavtalen
Avsende_navn: Odd Inge **

Melding: Jeg ber med dette om å få tilsendt:
“Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg)
samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Mvh. Odd Inge

Du kan bestille korfuavtalen av 24. juni 1994 via kontaktskjemaet på Utenriksdepartementet.

Om EU / EØS problematikken

Selv om Norge har sagt nei til EU ved folkeavstemning to ganger, så presses direktiver fra EU inn i norsk lov gjennom vedtak i EØS-komiteen. 99,6 % av direktivene “blir implementert innen de fristene som er satt, viser rapporten fra EFTAs overvåkingsorgan ESA“.

99,8 % av 1777 EU-direktiver er innført. Kun to direktiver er ennå ikke innført i Norge. Dermed fungerer Stortinget som mellommenn mellom EU og Norges befolkning.

Norge burde gjort som Sveits og også holdt seg uttenfor EØS. Vi burde helt klart ha en folkeavstemning om  EØS-avtalen.

Oppdatering

Det er normalt å signere en avtale før vi avgjør det ved folkeavstemning.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (6)

Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksinasjon

av Odd Inge  17. september, 2010 at 20:15 (Bøker) Stikkord:, , , , , ,

Vaksinasjon
Skrevet av Homøopat Rolf Erik Hanssen

Rolf Erik Hanssen anklager i boken det etablerte medisinske systemet for å holde tilbake avgjørende medisinsk vitenskapelig informasjon, slik at de kan forsvare all bruk av vaksiner. Han har beskyldt det samme medisinske systemet for å bedrive legalisert drap og med viten og vilje være ansvarlig for alvorlige skader på uskyldige mennesker verden over.

Hanssen starter boken med å beskrive det medisinske systemet.

“Hvorfor har sykdommer som psykiatriske lidelser, alvorlige neurologiske sykdommer, barn med unormal atferd, autisme, astma, allergier, alle kreftvariantene og ikke minst de såkalte epidemiske nye sykdommene eksplodert de siste 40 årene? Vi har jo vaksiner, antibiotika og kjemiske medisiner som legevitenskapen har benyttet seg grådig av og behandlet oss med.”

“Medisinforbruket øker, men har vi blitt særlig friskere? Antall pasienter med kroniske sykdommer har steget drastisk de siste tiår, og få blir bedre av de alvorlige sykdommene, som for lengst burde vært historie.”

Statens Legemiddelverk skal være vår vakthund som skal sette en stopper for tvilsomme og farlige medisiner. Men hvor godt fungerer det? “Sist eksempel som Statens Legemiddelverk tok hånd om var medisinen Vioxx. Vi anslår at ca. 400 nordmenn kan ha dødd som følge av bruken av Vioxx. Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i september 2004.”

“Hver 3. person som har sluttet i Legemiddelverket har gått over i jobber hos legemiddelindustrien”. Hva sier denne alliansen?

Videre i kapittel 3 går Hanssen gjennom den medisinske historien. Om Edward Jenner og hans oppdagelse av kukoppevirus, og Louis Pasteur som oppdaget mikroorganismens betydning for ulike prosesser i forråtnelse og nedbrytning og om den informasjonen vi får fra våre helsemyndigheter vedrørende vaksiner.

I kapittel 4 skriver han om USA, FN og WHO. Han beskriver hvordan Flexner-rapporten innførte begrepet “vitenskapelig” medisin (sykdomsmedisin) som den eneste gyldige og utelukket alle andre former for medisinsk behandling. Denne rapporten ble finansiert av Carnergiefondet og gjennomført av Rockefellerfondet, Verdensbanken, Unicef og storkapitalen sammen med den farmasøytiske industrien.

“I årene 1910 til 1925 tvang den amerikanske legeforening og de medisinske skolene i USA gjennom et lovforslag ved å benytte seg av Flexner-rapportens ensidige formulering av hva som er den rette form for vitenskap og legebehandling. Den gjorde det mulig å fjerne alle former for naturmedisin og terapiformer. På denne tiden var det dobbelt så mange alternative behandlere som vanlige leger i USA. Behandlingsformer som fysioterapi, kiropraktikk, homeopati, osteopati og mange flere var helt vanlig i denne tiden, men var et stort hinder for legene og farmasøytindustrien.

Han beskriver også hvordan verdens maktelite og WHO brukte sin overbevisning og uttøvende makt som fikk FN til å vedta konvesjonen for barns rettigheter. Konsekvensene av FNs barnekonvesjon er at barnas rettigheter gir myndighetene rett til, mot foreldrenes ønske, å gjennomtvinge følgende:

1) Blodtransplantasjonen, selv om man er motstander av dette, og i sin overbevisning om at dette er galt for barnet.
2) Vaksinering. Her kan myndighetene, uten noen form for kritisk motstand, vaksinere alle verdens barn.
3) Anvendelse av allopatisk medisin (skolemedisin), selv om man foretrekker alternativ medisin.
4) Tvangsbehandling av de fleste alvorlige sykdommer.

Hanssen skildrer hvem det er som har interresse av vaksiner, hvilken følger massevaksinger har, og hvem som har fordel av dem. Og han går videre gjennom vaksinasjonsskandaler i Afrika, HIV/AIDS og at vaksineprodusentene er selv skyld i sykdommene.

“45 % av Unicefs midler brukes til vaksinasjoner av befolkningen i Den Tredje Verden, mens kun 17 % brukes til rent vann og andre sanitære tiltak.” (!!!)

Videre i boken fra kapittel 6 skriver Hanssen om de ulike vaksinasjonsprogrammene.

Kapittel 6: Koppeepideminen
Kapittel 7: Poliovaksinen
Kapittel 8: MMR-vaksinen (Meslinger, røde hunder og kusma)
Kapittel 9: Tuberkulose og BCG-vaksinen
Kapittel 10: Haempophilus influenzae og Hib-vaksinen
Kapittel 11: DPT-vaksinen. Kikhoste, stivkrampe og difteri.

For å vise historien bak hver enkelt vaksine, så har Rolf Erik brukt informasjon fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt, og for deretter å kommentere han opplysningene som Folkehelseinstituttet gir.

Vet du hva vaksinen som våre barn får inneholder?

“RA 27/3 er (…) hovedingrediensen i røde hunder-delen av MMR-vaksinen. Dette er et virus som er dyrket frem på et abortert foster i 27. svangerskapsuke.”

Sammenheng mellom vaksiner og autisme

“Bare i California har det de siste 10 årene vært en økning på 273 % i forekomsten av autisme. Samtlige stater i USA har økning i forekomsten av autisme. Felles for disse undersøkelsene er at de er gjort etter at MMR-vaksinen ble introdusert.”

Konsekvenser for de neste generasjonene

Et problem som kan dukke opp er at jenter vaksinert med MMR-vaksinen kan “utvikle seg til kvinner uten immunitet å kunne overføre til sine barn. Disse barna kan derfor få meslinger i en alder hvor spedbarn normalt er beskyttet med antistoffer fra moren.”

Ander skader som MMR-vaksinen kan gi

I USA har det “fra juli 1990 til april 1994 innrapportert 5799 skader etter MMR-vaksinen. Disse inkluderte 3063 tilfeller som trengte akutt medisinsk behandling. 616 ble innlagt på sykehus, 309 ble permanent skadet, 54 ble utviklingshemmet og 30 døde.” En må også gå ut fra at det finnes mørketall her.

I Norge er det kun begrensede muligheter for å kunne rapportere om skader etter vaksiner.

BCG-vaksinen

“Både Sverige og Danmark har lagt ned sine BCG-programmer i skolen.” Men fortsatt får 99 % av alle norske skoleungdommer vaksinen.

“Sverige brukte vaksinen fram til 1975 og Danmark fram til 1985. USA, Nederland og Island har aldri benyttet vaksinen i massevaksinering eller i noe program for forbygging av tuberkulose.

“Selv om Norge ved lov har benyttet seg av å vaksinere alle innbyggere med tvang i perioden 1947-1995, så viser det seg igjen hvilken makt systemet har, som har fått en hel verdensbefolkning til å tro på historien om vaksiner og at mennesket ikke kan leve uten disse.

De ansvarlige helsemyndigheter i Norge har et etterslep som hører hjemme i en gammel Sovjetstat. Hvordan leger forsvarer fortsatt bruk av vaksinen, minner om likegyldighet og tradisjonsrik tro på at dette er det rette, uten at de setter seg inn i fakta rundt BCG-vaksinen.”

Hib-vaksinen

“Den første Hib-vaksinen, et polysakkarid, ble introdusert i USA i 1985. Ganske snart begynte leger å rapportere tilfeller av hjernehinnebetennelse like etter vaksinasjonen. Dessuten virker ikke vaksinen på barn under 18 måneder – de som var mest utsatt. Vaksinen beskyttet heller ikke mot andre former meningitt.”

DPT-vaksinen (kikhoste, stivkrampe og difteri)

Difteri
“Tyskland introduserte massevaksinering [i Norge] mot difteri i 1939. Interessant nok økte antallet difteritilfeller dramatisk etter at befolkningen var fullt vaksinert. Antall difteritilfeller økte med hele 600 %.”

Stivkrampevaksinen
“I USA ser man den samme tendensen som i resten av den vestlige verden, nemlig at stivkrampetilfellene falt lenge før vaksinen ble introdusert. Alvorlige bivirkninger som døvhet, allergisk sjokk og hjerneskader er sett i etterkan at vaksinen. Varige lammelser er sett og anerkjent som komplikasjon etter stivkrampevaksinen.”

Kikhoste
“Den 31. august 1996 var det en stor artikkel i VG om at kikhostevaksinen blir stanset på grunn av faren for hjerneskader. Helt siden denne vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, har man hatt mistanke om at den kunne påføre barn varig hjerneskade.” ….”Sverige kuttet ut denne vaksinen i 1981, nettopp på grunn av den store risikoen for hjerneskader.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (15)

The Disappearing Male

av Odd Inge  22. august, 2010 at 18:47 (Helse) Stikkord:,

Disappearing male, the

The Disappearing Male is about one of the most important, and least publicized, issues facing the human species: the toxic threat to the male reproductive system

“We are conducting a vast toxicological experiment in which our children and our children’s children are the experimental subjects.” Dr. Herbert Needleman

The last few decades have seen steady and dramatic increases in the incidence of boys and young men suffering from genital deformities, low sperm count, sperm abnormalities and testicular cancer.

At the same time, boys are now far more at risk of suffering from ADHD, autism, Tourette’s syndrome, cerebral palsy, and dyslexia.

The Disappearing Male takes a close and disturbing look at what many doctors and researchers now suspect are responsible for many of these problems: a class of common chemicals that are ubiquitous in our world.

Found in everything from shampoo, sunglasses, meat and dairy products, carpet, cosmetics and baby bottles, they are called “hormone mimicking” or “endocrine disrupting” chemicals and they may be starting to damage the most basic building blocks of human development.

Last ned her på Archive.org.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Mer om Bilderberg 2010

av Odd Inge  4. juni, 2010 at 23:44 (Makten bak makten) Stikkord:, , , , ,

030610Bilderberg

VG og Lesernes VG velger heller å konsenterer seg om reiseblogg, konserter og sex og singelliv, istede for å dekke det faktum at verdens eliten sitter på et hotell i Spania bak lukkede dører og tungt beskyttet av en massiv bevæpnet politistyrke.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
5. juni 2010

030610Bilderberg3

På Hotel Dolce Sitges (bilde) sitter altså eliten å diskuterer bak lukkede dører. Her sitter en prins, to dronninger, statsministere, sentralbankministere, administrerende direktører, styreformenn og andre med alle mulige verv og stillinger i verdens ledende bedrifter og land. Skulle tro dette var av interesse for media.

Jeg har ringt og snakket med alle store medieselskaper i dag, men det ser ikke ut til at noen vil skrive om denne enorme nyheten! Det jeg som regel får som svar er at “redaksjonen skal vurdere saken“, “vi har ingen reportere der nede“, “send oss en e-post så skal vi se på saken” og “Bilder-hva-for-noe-konferanse?

Hei Odd Inge

Jeg valgte å ikke ta med innlegget ditt på Lesernes VG i dag. Det ble innslag av lettere stoff nå gjennom helgen.
Ha en god helg :-)

Til informasjon: Lesernes VG er de 5 innslagene du kan se nederst på VG.no.

Jeg sendte han et svar tilbake:

Helt patetisk av Dere! 130 av verdens mektigste menn sitter på en konferanse i Spania.

VG velger å ikke skrive om det. Og jeg som har skrevet et blogginnlegg om denne konferansen kommer ikke gjennom Lesernes VG fordi dere velger innslag av “lettere” stoff?

Foretrekker dere virkelig konserter, reiseblogg og sex & singelliv framfor å dekke det faktum at verdens maktelite sitter på et hotel i Spania?

Hva med den norske befolkning som ikke får mulighet til å se denne informasjonen? Er det ikke media sin jobb å informere befolkningen i Norge? I det miste kunne dere gidd meg en mulighet til å gi denne informasjonen videre.

Men takk for at du svarte meg Magne. Det setter jeg stor pris på.

Jeg kommer til å fortsette å skrive om Bilderberg, og jobber nå med et nytt innlegg hvor jeg skriver litt mer om hvem som møter opp og hva som skjer på konferansen i Spania. Håper at du også leser mitt nye innlegg som jeg skal publisere nå snart (http://14296.vgb.no)

Mvh. Odd Inge

PS: Jeg kommer til å publisere ditt svar i det nye innlegg.

Hvem deltar i år?

eivind_reitenmyklebust
TELENOR

Fra Norge er det Egil Myklebust, Eivind Reiten og Jon Fredrik Baksaas.

Spanias statsministerrummy
Koningin_Beatrix_in_Vriesbill gates

Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapetero, Donald Rumsfeld
Dronning Beatrix av Nederland og Bill Gates

Her lister jeg opp resten av gjengen.

Navn, verv, bedrift (forklaring)

 • Finans (18)
 1. Jean Claude Trichet, president, Den europeiske sentralbank
 2. Josef Ackermann, administrerende direktør, Deutsche Bank
 3. Takis Arapoglou, styreformann og administrerende direktør, Hellas nasjonalbank
 4. Henri de Castries, styreformann og administrerende direktør, AXA (sentral rolle i finanse bekyttelse)
 5. Luc Vice Coene, vise-sentralbanksjef, Nasjonalbank Belgia
 6. Mario Draghi, sentralbanksjef, Italia.
 7. Dermot Gleeson, styreformann, AIB – Allied Irish Banks
 8. Jan H.M. Hommen, styreformann, ING (Finansinstitutt)
 9. Frédéric Oudéa, administrerende direktør, Société Générale (en av Europas største banker)
 10. Juan Maria Nin Génova, president og styreformann, La Caixa (bank, Spania, Barcelona, Catalonia)
 11. Suzan Sabanci Dinçer, styreformann, Akbank (Tyrkia)
 12. Rudolf Scholten, styremedlem, Oesterreichische Kontrollbank AG (Østerrike)
 13. Domenico Siniscalco, Vise-styreformann, Morgan Stanley International (Finansielle tjenester)
 14. Peter D. Sutherland, styreformann BP og styreformann, Goldman Sachs International
 15. Andreas Treichl, styreformann og administrerende direktør, Erste Bank (Østerrike)
 16. Marcus Wallenberg, styreformann, SEB (Sverige)
 17. Nout Wellink, President, De Nederlandsche Bank
 18. Robert B. Zoellick, president, The World Bank Group
 • Investering og selskapsovertagelser (10)
 1. Roger C. Altman(USA), styreformann og administrerende direktør, Evercore Partners, Inc.
 2. Timothy C. Collins (USA), direktør og administrerende direktør, Ripplewood Holdnings
 3. James A. Johnson (USA), vise-styreformann, Perseus
 4. Vernon E. Jordan Jr. (USA), direktør, Lazard Fréres & Co
 5. John M. Keane (USA), partner, SCP Parners
 6. Henry R. Kravis (USA), Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
 7. Philippe Maystadt, president, European Investment Bank
 8. Peter A. Thiel (USA), president, Clarium Capital Management, LLC
 9. Jacop Wallenberg (Sverige), styreformann, Investor AB
 10. James D. Wolfensohn (USA) tidligere leder for Verdensbanken, styreformann Wolfensohn & Company, LLC
 • Media (16)
 1. Oscal Bronner (Østerrike), forelegger og redaktør, Der Standard
 2. Donald E. Graham, (USA), styreformann og administrerende direktør, The Washington Post Company
 3. Sami Kohen (Tyrkia), spaltist utenlandsavdeling, Milliyet
 4. Denis Olivennes (Frankrike, administrerende direktør og ansvarlig redaktør, Le Nouvel Observateur
 5. Matthias Nass (Tyskland), vise-redaktør, Die Zeit
 6. Hanna Rajalahti, (Finnland), redaktør, Talouselämä
 7. Alexandre Bompard (Frankrike), administrerende direktør, Europe 1 (radio)
 8. Francisco Pinto Balsemão, Tidligere statsminister (Portugal), styreformann og administrerende direktør, IMPRESA, S.G.P.S
 9. Juan Luis Cebrián (Spania), administrerende direktør, Grupo PRISA
 10. Vendeline von Bredow (Storbritannia), forretning korrespondent, The Economist (Rapporteur)
 11. Edward McBride (Storbritannia), forretningsredaktør, The Economist (Rapporteur)
 12. John Micklethwait (Storbritannia), ansvarlig redaktør, The Economist
 13. Heather M. Reisman (Kanada), styreformann og administrerende direktør, Indigo Books & Music Inc. (bokhandelskjede)
 14. Alexis Papahelas (Hellas), journalist, Kathimerini
 15. Michael Ringier (Sveits), styreformann, Ringier AG (mediehus, journalistskole m.v.)
 16. Martin H. Wolf (Storbritannia), Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial Times
 • Politikere (24)
 1. George Alogoskoufis, parlamentsmedlem, Hellas
 2. Ali Babacon, minister og visestatsminister, Tyrkia
 3. Dora Bakoyannis, utenriksminister, Storbritannia
 4. Carl Bildt, utenriksminister, Sverige
 5. Jan Björklund, skoleminister, partileder  for Folkpartiet liberalerna.
 6. Anna Diamantopoulou, parlamentsmedlem, Hellas
 7. Werner Faymann, regjeringssjef, Østerrike
 8. Ernst M.H. Ballin Hirsch, justisminister, Nederland
 9. Jyrkia Katainen, finansminister, Finnland
 10. Eckart von Klaeden, talsmann utenrikspolitikk, CDU/CSU, Tyskland
 11. Roland Koch, ministerpresident Hessen, Tyskland
 12. Helle Thorning Schmidt, leder sosialdemokratiske parti, Danmark
 13. Neelie Kroes, kommisjonær, Europakommisjonen
 14. Christine Legarde, minister for økonomi, industri og ansettelse, Frankrike
 15. Manuela Ferreire Leite, Leder PSD, Portugal
 16. Bernardino León Gross, generaldirektør til presidentskapet til den spanske regjering, Spania
 17. Miguel A. Moratinos Cuyaubé, utenriksminister, Spania
 18. George Shadwo Osborne, finansminister, Storbritannia
 19. Yannis Paparthanasiou, minister for økonomi og finans, Storbritannia
 20. Manuel Pinho, minister for økonomi og innovasjon, Portugal
 21. Pedro Solbes, visepresident til den spanske regjering, økonomi- og finansminister, Spania
 22. James B. Steinberg, viseutenriksminister, USA
 23. Matti Vanhanen, statsminister, Finnland
 24. Paul A. Volcker, styreformann, Economic Recovery Advisory Board, USA
 • Krig (4)
 1. Max Jeane J. Kirkpatrick Boot, Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign Relations, USA
 2. Richard C. Holbrooke, US Special Representative for Afghanistan and Pakistan, USA
 3. Jaap G. de Hoop Scheffer,  Secretary General, NATO
 4. John M. Keane, Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired, USA
 • Energi (8)
 1. Anders Eldrup, President DONG Energy A/S, Danmark
 2. Thomas Parner Thune Andersen, Partner og administrerende direktør, Maersk Oil, Danmark.
 3. ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
 4. GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
 5. FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
 6. NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
 7. INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA (International Energy Agency)
 8. BEL Davignon, Etienne F. Vice Chairman, Suez Tractebel, Honorary Chairman, Bilderberg Meetings
 • Farmasi, mat og drikke (5)
 1. GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
 2. CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
 3. GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
 4. USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
 5. USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
 • Storindustri (8)
 1. ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
 2. DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
 3. TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
 4. USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
 5. GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B Group  (Industrial minerals)
 6. GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
 7. TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
 8. NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
 • FN, regulering og jus (4)
 1. INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
 2. FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
 3. NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
 4. GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory Reform
 • Overvåking (6)

 1. USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
 2. NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
 3. ITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpA
 4. CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
 5. DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
 6. USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
 • Think Tanks (10)
 1. ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
 2. USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 3. INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
 4. ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
 5. USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University
 6. INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
 7. USA Kravis, Henry R.   Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
 8. GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)
 9. GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)
 10. USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 • Akademia (7)
 • USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy Research
 • USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
 • NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
 • ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
 • CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
 • CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
 • NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
 • Deltakere uten portefølje (5)
 1. USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
 2. CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
 3. FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
 4. NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
 5. NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
 • Kongelige (3)
 1. ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
 2. NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
 3. BEL Philippe, H.R.H. Prince
 • Kollektivtransport (1)
 1. CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
Ja, dette er altså deltakerne, 132 mektige personer som har makt over livene til hovedsakelig Nord-Amerika og Europe, men også resten av verden!

Hva som har skjedd så langt under konferansen?

040610bb4

I Spania er det demostrasjoner mot Bilderberg og deltakerne som deltar på hemmelige konferanser bak lukkede dører. Under denne demostrasjonen protesterer de mot Bilderbergerne, og de bringer også fram Operasjon Gladio hvor vestlige etterretningstjenester har drept flere hundre uskyldige mennesker i Europe og terrorisert og skremt flere nasjoner, i den hensikt å øke frykten mot kommunisme som fikk skylden for terrorangrepene. Målet var at folket skulle søke beskyttelse hos staten. Lyder kjent?

030610Bilderberg4

Charlie-Skelton-at-the-Ho-006

Sharlie Skelton fra Guardian forsetter å dekke begivenheten. Han har blitt anholdt av politiet i Spania, men sier at det ikke har vært så gale. I fjor hadde han det langt værre når han var i Helles, da ble han forfulgt og arrestert flere ganger av politiet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (2)

Bilderberg 2010

av Odd Inge  3. juni, 2010 at 15:17 (Makten bak makten) Stikkord:, ,

Hotel_Dolce_Sitges

Årets Bilderberg konferanse vil være på Hotel Dolce Sitges i Spania fra 3. til 6. juni 2010.

Odd Inge
Ubesvarte Spørsmål
3. juni 2010

Hvert år samles eliten i verden på et 5-stjernes hotell, uten at media dekker begivenheten. Rundt 130 inviterte personer med innflytelse innen handel, media, politikk, akademi og økonomi deltar på møtet. Kort sagt er Bilderberg en samling av verdens rikeste og mektigste mennesker.

Den første konferansen ble avholdt på Hotel de Bilderberg i 1954 i Nederland, derav “Bilderberg”.

Bilderberg har opp gjennom 50-, 60-, 70-, og 80,- tallet nesten ikke vært nevnt i media, selv om de selv har vært på konferansene. Det er først på 90-tallet at det uavhengige media startet å dekke Bilderberg i betydelig grad, men det er ikke før de siste årene at Bilderbergkonferansen har blitt dekket i “stor” grad (ikke i hovedstrømsmedia).

For mer informasjon les Jim Tucker’s (James P. Tucker, Jr.) artikkel Bilderberg Found som har fulgt Bilderberg siden 1975, Alt om årets Bilderbergmøte på Nyhetsspeilet* og Bilderberg 2010: Plutocracy with palm trees av Charlie Skelton som dekker nyheten fra Guardian.

Agenda for Bilderberg 2010

daniel-estulinbilderberg
Daniel Estulin, forfatter av The True Story of the Bilderberg Group.

Ifølge Daniel Estulin vil agenda for møtet være:

1. Will the Euro Survive?
2. Development in Europe: Europe’s Exit Strategy…On Hold?
3. Do We Have Institutions to Deal With the World Economy?
4. Greece: Lessons and Forward-looking Strategies
5. NATO and Afghanistan: The Practical Agenda for the Alliance
6. Iran and Russia: Economic and Financial Threats to the Alliance
7. The Consequences of War Against Terrorism
8. The Influence of Domestic Issues on American Foreign Policy
9.The Outlook for Japan’s Economy
10. The Future of the U.S. Dollar: Alternative Scenarios

Årets deltakere?

Se her.

Norske deltakere på Bilderberg 2010 i Spania:

 1. NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
 2. NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
 3. NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA

Tidligere deltakere

Liste av Bilderbergdeltakere på Wikipedia.

Noen kjente deltakere:

- Donald Rumsfeld
- Paul Wolfowitz
- David Rockefeller
- Henry Kissinger
- Franco Bernabe
- Bill Clinton
- Tony Blair
- Beatrix av Nederland
- Sofia av Spania

groJens-Stoltenberg-243x300

Siv-Jensen-249x300Kristin_Clemet_175833c
Gro Harlem Bruntland, Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Kristin Clemet. Spiller det noen rolle? Vi er alle bilderbergere.

Noen norske deltakere opp gjennom tiden:

- Thorvald Stoltenberg
- Torbjørn Jagland
- Eivind Reiten
- Svein Gjedrem
- Egil Myklebust
- Per Ditlev-Simonsen
- Geir Lundestad
- Kåre Willoch
- John G. Bernander
- Knut Vollebæk

Felles for Norske deltakere er at samtlige i sine posisjoner har spilt eller spiller en sentral rolle med betydelig påvirkningskraft i det norske samfunn.

Media i Norge

Gjedrem_Myklebust_650

I 2003 var Dagens Næringsliv i Frankrike for å dekke Bilderbergkonferansen hvor sentralbanksjefen Svein Gjedrem var.

I 2008 dekket Aftenposten Bilderberg “Kristin Clemet, Knut Vollebæk og Egil Myklebust var eneste norske deltakere på Bilderberg-gruppens konferanse i Chantilly i den amerikanske delstaten Virginia denne helgen. Fra 29. til 31. mai 1954 møttes noen av Vestens mektigste menneskene på Hotel de Bilderberg utenfor Arnheim i Nederland.

Historie

Bilderberg_agenda_1954
Stemmer det at Bilderberg planla Europeisk integrasjon bak lukkede dører?

Les Bilderberg konferansen 2007, 31. mai til 3. juni, Istanbul og Bilderberg gruppen. For å se litt av det større bildet kan du se Cutting Through the Matrix som jeg har presentert, hvor jeg har presentert flere hemmelige eller lukkede organisasjoner. Ellers er google din venn.

Daniel Estulin & Europaparlamentet

Avslutning

Bør nordmenn med stor betydning delta på hemmelige (egentlig ikke så hemmelig, bare at media ikke vil dekke nyheten) konferanser? Er det media sin jobb å dekke nyheten slik at Norske borgere kan få tilgang til denne informasjonen?

Hva om 130 kjendiser hadde møtt hvert år bak bevæpnede vakter i all hemmelighet? Alt fra fotballstjerner, filmstjerner og musikere. Hadde da media vært interessert?

* Være obs på nyhetsspeilet. Inneholder mye bra, men nettstedet presenterer mye piss. Styr unna det som handler om UFO, ETs, kornsirkler, New Agere, Nibiru, 2012 (verden kommer IKKE til å gå under) osv. Som ikke burde blandes med agendaen om en verdensregjering og makten bak makten. Styr unna blant annet det som ligger under kosmos.

BEL Davignon, Etienne F. Honorary Chairman, Bilderberg Meetings; Vice Chairman, Suez Tractebel
DEU Ackermann, Josef Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
USA Alexander, Keith B. Director, National Security Agency
GRC Alogoskoufis, George Member of Parliament
USA Altman, Roger C. Chairman and CEO, Evercore Partners, Inc.
GRC Arapoglou, Takis Chairman and CEO, National Bank of Greece
TUR Babacan, Ali Minister of State and Deputy Prime Minister
GRC Bakoyannis, Dora Minister of Foreign Affairs
NOR Baksaas, Jon Fredrik President and CEO, Telenor Group
PRT Balsemão, Francisco Pinto Chairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
ITA Bernabè, Franco CEO Telecom Italia SpA
SWE Bildt, Carl Minister of Foreign Affairs
SWE Björklund, Jan Minister for Education; Leader of the Lìberal Party
CHE Blocher, Christoph Former Swiss Counselor; Former Chairman and CEO, EMS Group
FRA Bompard, Alexandre CEO, Europe 1
USA Boot, Max Jeane J. Kirkpatrick Senior Fellow for National Security Studies, Council on Foreign Relations
AUT Bronner, Oscar Publisher and Editor, Der Standard
FRA Castries, Henri de Chairman of the Management Board and CEO, AXA
ESP Cebrián, Juan Luis CEO, Grupo PRISA
BEL Coene, Luc Vice Governor, National Bank of Belgium
USA Collins, Timothy C. Senior Managing Director and CEO, Ripplewood Holdings, LLC
GRC David, George A. Chairman, Coca-Cola Hellenic Bottling Co. (H.B.C.) S.A.
GRC Diamantopoulou, Anna Member of Parliament
ITA Draghi, Mario Governor, Banca d’Italia
USA Eberstadt, Nicholas N. Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise Institute for Public Policy Research
DNK Eldrup, Anders President, DONG Energy A/S
ITA Elkann, John Chairman, EXOR S.p.A.; Vice Chairman, Fiat S.p.A.
DEU Enders, Thomas CEO, Airbus SAS
ESP Entrecanales, José Manuel Chairman, Acciona
AUT Faymann, Werner Federal Chancellor
USA Ferguson, Niall Laurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
IRL Gleeson, Dermot Chairman, AIB Group
USA Graham, Donald E. Chairman and CEO, The Washington Post Company
NLD Halberstadt, Victor Professor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
NLD Hirsch Ballin, Ernst M.H. Minister of Justice
USA Holbrooke, Richard C. US Special Representative for Afghanistan and Pakistan
NLD Hommen, Jan H.M. Chairman, ING N.V.
INT Hoop Scheffer, Jaap G. de Secretary General, NATO
USA Johnson, James A. Vice Chairman, Perseus, LLC
USA Jordan, Jr., Vernon E. Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
FIN Katainen, Jyrki Minister of Finance
USA Keane, John M. Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
USA Kent, Muhtar President and CEO, The Coca-Cola Company
GBR Kerr, John Member, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
DEU Klaeden, Eckart von Foreign Policy Spokesman, CDU/CSU
USA Kleinfeld, Klaus President and CEO, Alcoa Inc.
TUR Koç, Mustafa V. Chairman, Koç Holding A.S.
DEU Koch, Roland Prime Minister of Hessen
TUR Kohen, Sami Senior Foreign Affairs Columnist, Milliyet
USA Kravis, Henry R. Senior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INT Kroes, Neelie Commissioner, European Commission
GRC Kyriacopoulos, Ulysses Chairman and Board member of subsidiary companies of the S&B Group
FRA Lagarde, Christine Minister for the Economy, Industry and Employment
INT Lamy, Pascal Director General, World Trade Organization
PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD
ESP León Gross, Bernardino General Director of the Presidency of the Spanish Government
DEU Löscher, Peter CEO, Siemens AG
GBR Mandelson, Peter Secretary of State for Business, Enterprise & Regulatory Reform
INT Maystadt, Philippe President, European Investment Bank
CAN McKenna, Frank Former Ambassador to the US
GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist
FRA Montbrial, Thierry de President, French Institute for International Relations
ITA Monti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
ESP Moratinos Cuyaubé, Miguel A. Minister of Foreign Affairs
USA Mundie, Craig J. Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
CAN Munroe-Blum, Heather Principal and Vice Chancellor, McGill University
NOR Myklebust, Egil Former Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEU Nass, Matthias Deputy Editor, Die Zeit
NLD Beatrix, H.M. the Queen of the Netherlands
ESP Nin Génova, Juan Maria President and CEO, La Caixa
FRA Olivennes, Denis CEO and Editor in Chief, Le Nouvel Observateur
FIN Ollila, Jorma Chairman, Royal Dutch Shell plc
GBR Osborne, George Shadow Chancellor of the Exchequer
FRA Oudéa, Frédéric CEO, Société Générale
ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Former Minister of Finance; President of Notre Europe
GRC Papahelas, Alexis Journalist, Kathimerini
GRC Papalexopoulos, Dimitris Managing Director, Titan Cement Co. S.A.
GRC Papathanasiou, Yannis Minister of Economy and Finance
USA Perle, Richard N. Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
BEL Philippe, H.R.H. Prince
PRT Pinho, Manuel Minister of Economy and Innovation
INT Pisani-Ferry, Jean Director, Bruegel
CAN Prichard, J. Robert S. President and CEO, Metrolinx
ITA Prodi, Romano Chairman, Foundation for Worldwide Cooperation
FIN Rajalahti, Hanna Managing Editor, Talouselämä
CAN Reisman, Heather M. Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
NOR Reiten, Eivind President and CEO, Norsk Hydro ASA
CHE Ringier, Michael Chairman, Ringier AG
USA Rockefeller, David Former Chairman, Chase Manhattan Bank
USA Rubin, Barnett R. Director of Studies and Senior Fellow, Center for International Cooperation, New York University
TUR Sabanci Dinçer, Suzan Chairman, Akbank
CAN Samarasekera, Indira V. President and Vice-Chancellor, University of Alberta
AUT Scholten, Rudolf Member of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
USA Sheeran, Josette Executive Director, UN World Food Programme
ITA Siniscalco, Domenico Vice Chairman, Morgan Stanley International
ESP Solbes, Pedro Vice-President of Spanish Government; Minister of Economy and Finance
ESP Sophia, H.M. the Queen of Spain
USA Steinberg, James B. Deputy Secretary of State
INT Stigson, Bjorn President, World Business Council for Sustainable Development
GRC Stournaras, Yannis Research Director, Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE)
IRL Sutherland, Peter D. Chairman, BP plc and Chairman, Goldman Sachs International
INT Tanaka, Nobuo Executive Director, IEA
GBR Taylor, J. Martin Chairman, Syngenta International AG
USA Thiel, Peter A. President, Clarium Capital Management, LLC
DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ofThe Social Democratic Party
DNK Thune Andersen, Thomas Partner and CEO, Maersk Oil
AUT Treichl, Andreas Chairman and CEO, Erste Group Bank AG
INT Trichet, Jean-Claude President, European Central Bank
GRC Tsoukalis, Loukas President of the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELlAMEP)
TUR Ugur, Agah CEO, Borusan Holding
FIN Vanhanen, Matti Prime Minister
CHE Vasella, Daniel L. Chairman and CEO, Novartis AG
NLD Veer, Jeroen van der Chief Executive, Royal Dutch Shell plc
USA Volcker, Paul A. Chairman, Economic Recovery Advisory Board
SWE Wallenberg, Jacob Chairman, Investor AB
SWE Wallenberg, Marcus Chairman, SEB
NLD Wellink, Nout President, De Nederlandsche Bank
NLD Wijers, Hans Chairman, AkzoNobel NV
GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Chief Economics Commentator, The Financial Times
USA Wolfensohn, James D. Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
USA Wolfowitz, Paul Visiting Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research
INT Zoellick, Robert B. President, The World Bank Group
GBR Bredow, Vendeline von Business Correspondent, The Economist (Rapporteur)
GBR McBride, Edward Business Editor, The Economist (Rapporteur)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (9)

Tors hammer av Maarit M. Hanssen

av Odd Inge  31. mai, 2010 at 12:09 (Bøker) Stikkord:, , , , ,

Tors hammer
Tors hammer: Geofysiske våpen, en realitet eller science-fiction?

Denne boka tar opp de negative konsekvensene ved haarp-teknologien. De norske haarp-radarene ligger i Tromsø og Svalbard og tilhører det private internasjonale og vitenskapelige selskapet EISCAT. Forfatteren hevder i boka at disse radarene ikke er under det hun kaller “demokratisk kontroll”

Bare noen få nordmann har hørt om haarp-teknologi. Enda færre av dem har hørt om denne teknologiens negative sider for planeten Jorden og dens livsformer. Nesten ingen vet om, at det finnes haarp-anlegg på norsk jord.

Haarp-teknologi er fremtidens teknologi på godt og ondt. Denne boken handler om hva som, dessverre, kan være ondt med denne teknologien. Denne teknologien er skjult og hemmelig og det finnes tegn på at teknologiens onde hensikter har blitt brukt og brukes i dag i Norge. Det er taushet om det hos den norske regjeringen. (Fra bokomslaget)

Maarit er født og oppvokst i Kalajoki i Finland. Nå er hun spesialsykepleier i Norge.

Kritikk

Maarit starter boken med å fortelle om sin fortid med konstruksjon av tinnfoliehatt (som var mislykket) og at det haster med å få ut informasjon på norsk om HAARP.

Hun blander også inn UFO og ET i et kort kapittel og skriver at “Den utenomjordiske teknologien kan være siste håp for at menneskeheten overlever, og fortsetter å bebo denne kloden” og videre i en e-mail til USAs president George Bush og til den kinesiske og russiske ambassaden i Oslo “and wish to conclude that they (E.T.s) always have been there in the skies of the Earth”.

Maarit skriver at hun bare brukte noen uker på boken, som er tydelig siden den kun er på 107 sider og inneholder ikke særlig mye god iformasjon. Kanskje det hadde vært en idè å brukt lenger tid på boken? Samt å kutte ut tinnfoliehatt, UFO, ETs osv?

Jeg mener det hadde vært en bedre idè å skrive en bok som gir en introduksjon om HAARP i Norge (noe som er et viktig tema), som er leselig for de som ikke er så spesielt interessert i tinnfoliehatt, UFO, ETs og påstander om at HAARP står bak jordras, leirras, steinras og fjellras i Norge.

Har du 200 kroner til overs og noen timer ledig til å lese en relativt kort og lettlest bok, skal jeg ikke hindre deg i å kjøpe den.

Men jeg vil heller anbefalt deg å fått tak i boken Angels Don’t Play This HAARP av Nick Begich og Jeana Manning, samt å google deg fram til informasjon om HAARP.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Worldwide Evil and Misery av Robin de Ruiter

av Odd Inge  31. mai, 2010 at 09:35 (Bøker) Stikkord:, , , ,

worldwide_evil_13_bloodlines
Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines

Robin de Ruiter har publisert bøker siden 80-tallet og hans bøker har dukket opp i over 100 land. Han er velkjent internasjonalt. Ruiter snakker sju utenlandske språk flytende, noe som gir han tilgang til en rekke kilder. Dette gjør hans bøker svært viktige.

Denne boken handler om utviklingen av den nye verdensorden som har som mål å undertrykke hele menneskeheten.

Jeg anbefaler deg på det sterkeste å lese denne boken!

Fra boken:

“Among the ruling elite one can find Catholics, Protestants, Muslims, Buddhists and many others. The conspirators are those who, independent of race, nationality, or political views strive for world domination.

“The New World Order they are planning will be a World Dictatorship. Conservatives will call it Socialism or Communism. Liberals will call it Fascism. The label makes little difference; it will be the Gulag Archipelago on a worldwide basis.”

“Traditionally the international press never mentions anything about the content of the off-the-record discussions. Sometimes a conference where prominent members from the world of politics, business and society speak confidentially about international questions is mentioned briefly. It is always mentioned that the participants assist as private persons, not in their official occupations.”

Planlagt verdensregjering

“Today the IMF tries to characterize itself as an organization for development assistance. Together with the World Bank, the IMF exercises nearly unlimited power and can put nations up against each other. They can make the avarage income drop dramatically, and can regulate the spending power and actual wealth of any country as they please. They do the latter through restriction of the money in circulation, or forbidding the country in question to use its own economic profits.

Insted, the countries are forced to export their products under the conditions of the competition on the world marked. The collapse of legal economic systems form the basis for the development of uprisings, the destabilization of independent states, the collapse of institutions and, in extreme cases, it can lead to war. This will happen at the precise day and time determined by the truly ruling class.”

Om krig

“Every war starts with a lie in the media! Our leaders always need acause to obtain the support of the people for a major military operation. Psychological influence and social manipulation are very effective meanse at getting the public to support a war or revolution.”

“Thompson [in his book Lusitania] demonstrates that Woodrow Wilson knew four days beforehand that the Lusitania was carrying six million rounds of ammunition and explosives, and that “passenger who proposed to sail on that vessel were sailing in violation of statute of this country.”

“Since 1961 around two million Vietnamese have died, 300,00 are missing and hundreds of thousands of Cambodians and Laotians were killed; in Northern Vietnam 9000 out of 15,000 villages were annihilated bombs, land mines and insecticides destroyed millions of hectares of land. In the South of the country a million widows, 900,000 orphans, half a million disabled and 200,000 prostitutes were abandoned, the consequences of one of the bloodiest wars in the history of mankind.”

“The trial againstthe former president of Yugoslavia, which was announced as the “mother of all trials” by NATO has become a secret trial. The reasons for this may be clear to anyone who has read Milosevic’s opening statement, which was published in numerous newspapers, in which he puts the irrefutable evidence and sensational facts concerning the major role played by the United States, Germany and other NATO countries in the destruction of the Federal Republic of Yugoslavia on the table. Peaople may distort or ignore the truth; they can never conquer it.”

Afghanistan

“Around June the military plan was ready, and the operation’s planning was finished in July. A long time before September 2001, British armed forces in the region were mobilized. The project was named exercise Swift Sword; 23,000 British soldiers were brought to Oman shortly before 911. At he same time, two American aircraft carriers navigated into the Arab Gulf by the coast of Pakistan. Moreover a group of 17,000 American soldries and 23,000 NATO-soldiers were moved to Egypt for exercise Bright Star. All of these troops were ready for combat, even before any plane hit the World Trade Centers. On September 9, detailed plans were handed over to George W. Bush. The only thing that was missing was a suitable motive. ”

Avslutning

“The international web that imposes its will on the world in a very refined way is so far invisible to many. This web, formed by familiy ties (bloodlines), huge groups and holdings with many branches and charity funds worth billions of dollars, has infiltrated national governments all over the world. At the moments many governments, consciously or subconsciously, are like puppets on a string for the shadow government. The never-ending activities of this powerful organization are mainly carried out in a devious manner and should definitely be questioned.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

George Orwell “1984″

av Odd Inge  30. mai, 2010 at 18:22 (Bøker) Stikkord:, , ,

1984

Få av etterkrigstidens bøker har vakt slik oppsikt som George Orwells fremtidsroman “1984″, som utkom i 1949.

Med sin avsløring av det totalitære system og sitt forsvar for individets rett er den svært aktuell i dag.

Handlingen er lagt til et mørkt og dystert bysamfunn, en framtidsvisjon av London, hvor Store Bror alltid ser deg (alle blir overvåket og styrt via toveis TV) og Tankepolitiet leser innbyggernes tanker.

Hovedpersonen Winston Smith befinner seg i stor fare. Hans hukommelse fungerer fortsatt, stikk i strid med styresmaktenes retningslinker. For deres mål er intet mindre enn å oppnå kontroll over innbyggernes bevissthet og følelser, over fortid og fremtid.

Jobben til Winston Smith er å revidere arkivene slik at historien blir justert til det som er “riktig i dag”. Det føres alltid krig, slik at vennskapsbildet stadig skifter, og sannheten må justeres slik at man “alltid har vært i krig med”, eller “alltid har vært vener med”.

Et annet viktig prosjekt er utarbeidelsen av “nytale”, et språk som skulle gjøre det umulig å tenke avvikende tanker.

Om Eric Blair

Utdrag fra boken

STORE BROR SER DEG

KRIG ER FRED
FRIHET ER TRELLDOM
UVITENHET ER STYRKE

Den som behersker fortiden, behersker fremtiden, og den som behersker nutiden, behersker fortiden.

2 + 2 = 5

Til fremtiden eller til fortiden, til en tid da tanken er fri, da menneskene er forskjellige fra hverandre og ikke lever ensomme – til en tid da sannheten lever og da er det som er gjort ikke kan gjøres ugjort.

Om dobbelttenking

Dobbelttenking betyr evnen til samtidig å ha to motstridende oppfatninger og å godt dem begge. Den intellektuelle partimann vet i hvilken retning hans erindring må forandres, derfor vet han også at han svindler med realitetene, men takket være dobbelttenkingen overbeviser han også seg selv om at virkeligheten ikke blir krenket.

Prosessen må være bevisst, for ellers kan den ikke utføres med den nødvendige presisjon, men den må også være ubevisst, da den ellers ville føre med seg en følelse av falskhet og derfor av skyld.

Dobbelttenking er selve Ingsocs hjerte, for Partiets vesentligste oppgave er å bruke bevisst bedrag samtidig som det bevarer den faste målbevissthet som følger med fullkommen hederlighet.

KRIGEN MOT TERROR
KRIG ER TERROR

Fredsministeriet sysler med krigen, Sannhetsministeret med løgn, Kjærlighetsministeret med tortur og Overflodsministeriet med hungersnød. Disse selvmotsigelser er ikke tilfeldige og heller ikke en følge av alminnelig hykleri, de er bevisste øvelser i dobbelttenkning.

Om kriger

Men å klarlegge hele periodens historie, å si hvem som kjemper mot hvem til de forskjellige tider, var helt umulig, fordi ikke noen skrevet fremstilling og ikke noe talt ord noen gang hentyder til annet enn den aktuelle krigssituasjon.

Oceania var i krig med Eurasia og i forbund med Øst-Asia. Osceania hadde alltid vært i krig med Eurasia. Men som Winston så godt visste, var det faktisk bare fire år siden Oceania hadde vært i krig med Øst-Asia og i allianse med Eurasia.

Alltid er det den ene fordømte krigen etter den andre, og en vet det bare er løgn som blir fortalt om dem.

Om media

Ikke en eneste nyhet eller meningsytring som stod i strid med øyeblikkets krav fikk heller lov til å bli stående på trykk.

Det ble fremstilt filleaviser som nesten ikke inneholdt annet enn sport, forbrytelser og astrologi, sensasjonelle fem cents-romaner, filmer som oste av kjønn og sentimentale sanger.

Om nytale

I virkeligheten vil det ikke finnes noen tenkning, slik som vi oppfatter den i dag. Ortodoksi betyr at man ikke tenker – at man ikke behøver å tenke. Ortodoksi er ubevissthet.

Om tankepoliti

Det var forferdelig farlig å la tankene vandre når en var på et offentlig sted eller innenfor synskretsen av en fjernskjerm. Den minste ting kunne avsløre en. En nervøs trekning, et ubevisst uttrykk av bekymring, en vane med å snakke med seg selv – alt som gav en antydning til at en ikke var normal, eller at en hadde noe å skjule”

Om prostitusjon og sex

Partiet var endog tilbøyelig til å oppmuntre prostitusjonen som et avløp for instinkter som ikke knne undertrykkes helt. Rene utskeielser teller ikke så myye så lenge de ble bedrevet i hemmelighet og var gledeløse og bare gjaldt kvinner av en undertrykt og foraktet klasse.

Partiets mål var ikke bare å hindre menn og kvinner i å slutte troskapsbånd som det kanskje ikke maktet å kontrollere. Dets virkelige, men usagte mål var å fjerne all glede ved selve samleiet.

Om bevisste mennesker

Før de er blitt bevisste mennesker vil de aldri gjøre opprør, og først når de har gjort opprør kan de bli bevisste mennesker.

Om galskap

Galskap betydde kanskje bare det samme som at man utgjorde en minoritet på én. En gang hadde det vært et tegn på galskap å tro at jorden gikk rundt solen, i dag var det å tro at fortiden er uforanderlig.

Det var sannheter og usannheter, og vis en klynget seg til sannheten, var en ikke gal, selv om det var mot hele verden.

Om frihet

Frihet er frihet til å si at to og to er fire. Hvis en kan det, følger alt det andre av seg selv.

Om familien

Barna ble systematisk satt opp mot foreldrene og lært opp til å spionere på dem og rapportere deres avvikelser. Familiene var i virkeligheten blitt en utvidelse av Tankepolitiet.

Vi har brutt båndene mellom barn og foreldre, mellom menneske og menneske, og mellom mann og kvinne. Ingen våger lenger å stole på en hustru eller et barn eller en venn. Men i fremtiden vil det hverken bli hustruer eller venner. Barna vil bli tatt fra mødrene like etter fødselen. Kjønnsdriften vil bli utryddet.

Om oppvåkning

Det eneste som er mulig i øyeblikket, er å utvide det sunne områdene smått om senn. Vi kan ikke handle kollektivt. Vi kan bare spre vår viten utover fra individ til individ, generasjon etter generasjon. Når vi har Tankepolitiet mot oss, er det ingen annen vei.

Om samfunnet

Fra det øyeblikk maskinen første gang dukket opp var det klart for alle tenkende mennesker at nødvendigheten av tungt slit og derfor i stor utstrekning av menneskelig ulikhet var forsvunnet. Hvis maskinen bevisst ble brukt med dette mål for øye, kunne sult overarbeid, usseldom, analfabetisme og sykdom fjernes i løpet av noen få slektsledd.

Men det var også klart at en almen økning av rikdommen truet med ødeleggelsen av et hierarkisk samfunn, og til en viss grad var det samme som ødeleggelsen av det.

Hvis alle i like grad kunne nyte lediggang og sikkerhet, ville nemlig den store masse av mennesker som normalt er sløvet av fattigdomen lære seg å lese og skrive og tenke på egen hånd, og når de først hadde gjort dette, ville de før eller siden innse at den privilegerte minoritet ikke hadde noen funksjon, og så ville de feie den vekk. I det lange løp var et hierarkisk samfunn bare mulig på grunnlag av fattigdom og uvitenhet.

I prinsippet blir krigsinnsatsen alltid planlagt slik at den spiser opp hele det overskudd som kan være tilbake etterat man har imøtekommet befolkningens enkleste krav. I praksis blir befolkningens behvo alltid undervurdert, men dem følge at det råder en kronisk mangel på halvdelen av de nødvendigste ting til livets opphold, men dette blir betraktet som en fordel.

I virkeligheten er de tre filosofier [fra tre geografiske områder: hovedsakelig Amerika, Russland og Kina] knapt å skjelne fra hverandre. Overalt har man den samme pyramide-oppbyggingen, den same dyrkelse av en halvt guddommelig fører, den samme økonomi som eksisterer ved og for en evig krigføring.

Om eliten

Partiets to mål er å erobre hele jordens overflate og å utrydde muligheten for selvstendig tenkning en gang for alle.

Partiet streber etter makt ene og alene for sin egen skyld. Vi er ikke interessert i andres beste, vi interesserer oss bar for makt. Bare makt, ren makt.

Du må huske at makt er makt over mennesker. Over legemet – men fremfor alt over sinnet.

Naturvitenskapsmannen av i dag er enten en blanding av en psykolog og inkvisitor, som med enestående nøyaktighet gransker betydningen av ansiktsuttrykk, bevegelser og tonefall og prøver den sannhetsskapende virkning av rusgift, sjokkterapi, hypnose og fysisk tortur, eller en kjemiker, fysiker eller biolog som bare sysler med de grener av sin vitenskap som omfatter ødeleggelsen av menneskeliv.

Det nye aristokrati bestod for det meste av byråkrater, vitenskapsmenn, teknikere, fagforeningsledere, eksperter i publisitet, sosiologer, lærere, journalister og profesjonelle politikere. De var blitt formet og sveiset sammen av monopolindustriens og det sentraliserte statsstyres golde verden.

Om tortur

Fire! Fem! Fire! Hva du vil! Bare du slutter med dette, så smerten stopper
To og to er fire
Av og til, Winston. Av og til er det fem. Av og til tre. Stundom er det alt dette på en og samme tid. Du må anstrenge deg mer. Det er ikke så lett å bli riktig igjen.

Hva vil du helst: overbevise meg om at du ser fem eller virkelig se dem?

Han elsket Store Bror

—-

Se også filmatiseringen av boken fra 1984.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Synnøve Fjellbakk Taftø

av Odd Inge  29. mai, 2010 at 20:12 (Norge) Stikkord:, , ,

Synnøve Fjellbakk Taftø

I dagens Norge brukes psykiatrien til å fjerne brysomme personer, dette gjelder på mange samfunnsplan.

Synnøve Fjellbakk Taftø jobbet tidligere i UD og ble for brysom for systemet da hun oppdaget ulovligheter ved innføringen av EØS avtalen da den var konstitusjonell uholdbar. Gro Harlem & Co gjorde kort prosess og fikk henne fjernet, veien til Nordland Psykiatriske var ikke lang med politiets hjelp.

I etterkant har hun skrevet to bøker, Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning. Skjoldmøysagaen finner du her, og Nornens Beretning her.

Nå for noen få uker ble hun igjen blitt innlagt pga artikkler hun har skrevet på Nyhetsspeilet
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

Facebookgruppen ‘Støtt frigjøringen av Synnøve Fjellbakk Taftø’
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=128796277130841&v=wall&ref=search

Intervju av politisk fange Synnøve Fjellbakk Taftø

http://www.youtube.com/watch?v=FpDl6AzFDDM

Taftø forteller at psykiatrien ikke har noen verktøy for å diagonisere om en pasient er psykisk syk. Så de bruker tid, sted og situasjon for å legge dem inn.

Hun stiller også spørsmål til hva som menes med “alvorlig tvangslidelse”, og mener dette bare blir brukt som en antagelse uten å kunne presisere dette bedre.

Videre snakker hun om at psykiatriloven vi har i Norge er en menneskefientlig lov.

Stavangeravisen: Spesialist i psykiatri:

- Psykiatriske diagnoser er ødeleggende

Den amerikanske psykiateren Laurence Simon har foretatt forskning innen psykiatrien i ti år. Han er kommet til at psykiatriske diagnoser er fantasiprodukter og ødeleggende.

Dr. Simon mener at mange tilhengere av psykiatri, og spesielt biopsykiatrien mer er prester for en religiøs tro enn objektiv vitenskap.

Les også:

Psykiatrien vs Arnold Juklerød og Synnøve Fjellbak Taftø

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Edward Bernays: Propaganda og Public Relations

av Odd Inge  10. mai, 2010 at 18:42 (Video) Stikkord:, ,

Edward Lous Bernays (1891 – 1995) var en amerikansk pioneer i sitt arbeid med public relations (Norge: informasjon og samfunnskontakt), og han blir ofte referert til som grunnleggeren av public relations.

Bernays kombinerte ideene til Gustave Le Bon og Wilfred Trotter om massepsykologi med ideene til hans onkel Sigmund Freud om psykoanalyse. Bernays var en av de første som manipulerte offentlig mening/oppfatning (public opinion) ved å bruke ubevisstheten.

Introducing Edward Bernays

Edward Bernays : on Propaganda and Public Relations

How to Brainwash a Nation

Sjekk ut to bøker av Edward L. Bernays:
”Propaganda” (1928)
“Public relations” (1945)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Niels Harrit på Schrödingers Katt

av Odd Inge  4. mai, 2010 at 17:06 (9/11) Stikkord:, , ,

Niels Harrit på Schrödingers Katt 10. september 2009 – del 1

Niels Harrit på Schrödingers Katt 10. september 2009 – del 2

Påskekrim: Niels Harrit og MP Pileni

5. april 2010 av Torstein Viddal

DETTE HAR SKJEDD:

Vi husker Niels Harrit – den danske nanokjemikeren fra Københavns Universitet – kom ut med sin rapport Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe i april ifjor, og at det norske forskningsnettstedet Forskning.no ikke ville skrive om saken til tross for at deres danske søstersite Videnskab.dk kjørte en serie artikler om dette oppsiktsvekkende funnet av sprengstoffrester og udetonert militært sprengstoff i støvet fra WTC-eksplosjonene.

Les mer her på 9/11 Truth Norge.

Niels Harrit på NRK P1 radio Her og Nå 21.05.09 og på Lillehammer 30.05.09

<object width=”480″ height=”385″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/v/iHZHGUd82wc&hl=en_US&fs=1&”></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowscriptaccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/iHZHGUd82wc&hl=en_US&fs=1&” type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object>

Norwegian State Radio initiates public debate on 9/11 Truth


On Wednesday, May 20th 2009, more than 7 years after the 9/11-attacks, alternative perspectives penetrate the Nowegian State Broadcasting Corporation NRK, for the first time, in the program ‘Her og Nå’ (‘Here and Now’ -ed.) on NRK Radio P1.

Three Norwegian scientists has publicly attempted to discredit the University of Copenhagen’s findings in a recent scientific paper covering an extensive analysis of dust from the attacks on Manhattan in 2001. The Norwegians do not express direct support for the Bush/Cheney-conspiracy theory about Usama bin Laden.

A reply from co-author Steven E. Jones is already in place right here1 and currently awaiting response.

Les mer på From the top of the world at the end of time.

Niels Harrit om nano-termitt: Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe

Lars Ole Skjønberg: World Trade Center ble sprengt

Enkelte vitenskapsfolk er ikke i tvil; de enorme bygningene på Manhattan ble sprengt og det var amerikanerne selv som stod bak. Hva mener du?

Les mer på NRK.

Nettmøte på NRK: Niels Harrit

9/11 – A roadblock or a shortcut  to peace and democracy?

Af Niels Harrit Associate professor, PhD Department of Chemistry, University of Copenhagen, den 16. mars 2008.

When viewed in the rear-view mirror of history, the attack on USA on September 11th, 2001 (9/11) might very well prove to be the single most important political event since World War II. It sparked the so-called “war on terror”, which has left a trail of casualties and refugees, with numbers running into the millions.

Les mer på TFF (The Transnational Foundation for Peace and Future Research).

Dansk 9/11 Truth på den største TV kanalen i Danmark, TV2

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Hvorfor fikk trusebomberen lov til å gå ombord i flyet av utenriksdepartementet til USA?

av Odd Inge  27. april, 2010 at 20:42 (Terror) Stikkord:, ,

I en fersk video skal Umar Farouk Abdulmutallab, bedre kjent som “trusebomberen”, drive skytetrening med al-Qaida i Jemen. Dessverre svikter opptaket med å forklare hvorfor utenriksdepartementet i USA med vilje lot en kjent terrormistenkt om bord i et passasjerfly.

“Det er ABC World News som har fått tak i videoen som skal vise den 23 år gamle nigerianeren i aksjon. Ifølge nyhetsbyrået AP ser man blant annet at Umar Farouk Abdulmutallab lærer å skyte og at han leser koranen.

Gud sier at de som straffer må bli straffet, sier 23-åringen når han leser islams hellige skrift,” skriver VG.

Det viktigste spørsmålet rundt trusebombesaken er:

Hvorfor fikk Abdulmutallab lov til å gå ombord i flyet når de viste at han var på en overvåkningsliste mistenkt for terror og presenterte en trussel for sikkerheten til andre passasjerer?

27. januar meldte Detroit News om hvordan utenriksdepartementet i USA nektet å tilbakekalle visumet til Umbar Farouk Abdulmutallab, til tross for at han var på en terrorliste.

Videoen forklarer heller ikke hvorfor myndighetene i USA har reversert den offisielle historien bak angrepet og at de nå har innrømmet at det var flere involvert, til tross for uker med fornektelse og latterliggjøring av beskrivelsen til øyenvitnet Kurt Haskell, om at en velkledd mann i dress hjalp Umar Farouk Abdul Mutallab om bord i flyet i Amsterdam.

Advokat Kurt Haskell har sagt fra begynnelsen at han så en velkledd indisk mann, som ga trusebomberen bistand med å gå ombord i flyet til tross for at han ikke hadde pass og at han var på en terrorliste.

“I saw two men, and they caught my eye because they seemed to be an odd pair. One was what I would describe as a poor-looking black teenager around 16 or 17, and the other man, a — age 50-ish, wealthy-looking Indian man.”

“This man needs to board the plane, but he doesn’t have a passport. And the ticket agent responded, well, if he doesn’t have a passport, he can’t get on the plane, to which the Indian man responded back, he’s from Sudan. We do this all the time.”

FBI agenter intervjuet Haskell, og han fortalte dem om den velkledde mannen, men den offisielle historen opprettholdt fremdels historien om at Abdulmutallab hadde handlet alene. Myndighetene hevdet at videoopptak ikke viser at det var en annen mann som følgte Abdulmutallab, men de nekter å vise noen bilder av den påståtte terroristen.

Det er liten tvil om at Abdulmutallab hadde minst en medskylding, om ikke mer. Myndighetene har vært tause om andre øyenvitner som har beskrevet en mann som har filmet terroristen gjennom hele flyturen, en forbindelse som sterkt antyder at Abdulmutallab var involvert i en øvelse.

En annen viktig pekepinne på at noen er galt, er Abdulmutallab sin tilknytning til Anwar al-Awlaki, en muslim født i New Mexico, som også var koblet til Fort Hood skytteren, Major Nidal Malik Hasan.

Webster Tarpley rapporterer at Anwar al-Awlaki en “an intelligence agency operative and patsy-minder” and “one of the premier terror impresarios of the age operating under Islamic fundamentalist cover” whose job it is to “motivate and encourage groups of mentally impaired and suggestible young dupes who were entrapped into “terrorist plots” by busy FBI and Canadian RCMP agents during recent years.”

Bakgrunn

Første juledag forsøkte den 23 år gamle nigerianeren å sprenge et fly på vei fra Amsterdam til Detroit i lufta, men ble overmannet og pågrepet.

Etterforskning har vist mannen skal ha fått spesialundertøyet av al-Qaida i Jemen før han forsøkte å sprenge flyet i lufta.

Eksplosivene i terrortrusene besto av innsydd pulver og en sprøyte med kjemikalier. De ble plassert nær testiklene hans for å være vanskelige å oppdage.

Abdulmutallab fikk etter hvert navnet sitt oppført i det amerikanske TIDE-registeret. Totalt inneholder denne databasen i overkant av 560.000 navn på mennesker som i varierende grad mistenkes for terror eller terrortilknytning.

Haskell kunne høre hele samtalen de hadde før de skulle om bord i flyet, den indiske mannen sa:

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Silverstein ønsket å demolere World Trade Center 7 den 11. september 2001

av Odd Inge  23. april, 2010 at 15:01 (9/11) Stikkord:, , ,

230410top
Larry Silverstein

Fox News hadde en hit piece mot 9/11 Truth og Jesse Ventura som avslører en sjokkerende sannhet: WTC leietaker og forsikringstaker Larry Silverstein var “on the phone with his insurance carrier to see if they would authorize the controlled demolition of the building”

Les artikkelen til Paul Joseph Watson, publisert fredag den 23. april 2010  på Prisonplanet.com.

Forord av meg, Odd Inge:

WTC 7 var den tredje gigantiske skyskraperen som kollapset 11. september 2001. Den kollapset på under 7 sekunder klokken 17.20 den 11. september 2001. Skyskraperen ble ikke truffet av et fly, og hadde kun noen få branner og ytre skader etter at WTC 1 og 2 kollapset.

Skyskraperen var av enorme dimensjoner, 47 etasjer, 186 meter høy, med grunnflate (trapes) som var 101 meter lang og 43 meter brei.

Til sammenligning er Norges høyeste bygning, Oslo Plaza, 37 etasjer og 117 meter høy.

I en tidligere skandale ble kollapsen av WTC 7 presentert som en realitet av BBC drøyt 20 minutter før bygningen falt sammen.

Forord fra Alex Jones:

For å virkelig forstå omfanget av denne historien, er du virkelig nødt til å lese hele artikkelen. Umiddelbart etter “pull it” skandalen, hevdet debunkere at det var ingen planer om å gjennomføre en kontrollert nedriving av bygningen.

No når det er avslørt at det ble vurdert å sprenge World Trade Center 7, setter dette Silverstein’s  fornektelse av at dette fant sted i et dårlig lys.

Hvordan kunne Silverstein forvente å rive bygningen trygt når en slik prosess tar uker eller måneder å sette opp riktig?

Hvordan kunne eksplosiver blitt riktig plassert på en så kort varsel inne i en brennende bygning som allerede hadde blitt evakuert – med mindre eksplosiver allerede var på plass?

Denne nye åpenbare avsløringen er forbløffende, og den må undersøkes umiddelbart.

En Fox News hit piece mot Jesse Ventura og sannhetsbevegelsen 9/11, skrevet av Jeffrey Scott Shapire, en tidligere aktor i Washington DC., avslører uten tvil en sjokkerende sannhet, at leietaker av World Trade Center Larry Silverstein, som fikk nesten 500 millioner dollar i forsikringsutbetaling som følge av kollapsen av bygning 7, en 47 etasjers bygning som ikke ble truffet av et fly, men kollapset iløpet av syv sekunder, var på telefon med sitt forsikringsselskap og forsøkte å overbevise dem om at bygningen burde bli tatt ned med en kontrollert demolisjon.

Jeffrey Scott Shapiro fra Fox News skriver, “I was working as a journalist for Gannett News at Ground Zero that day, and I remember very clearly what I saw and heard.”

“Shortly before the building collapsed, several NYPD officers and Con-Edison workers told me that Larry Silverstein, the property developer of One World Financial Center was on the phone with his insurance carrier to see if they would authorize the controlled demolition of the building – since its foundation was already unstable and expected to fall.”

I februar 2002 vant Silverstein Properties en kontrakt på 861 millioner dollar fra Industrial Risk Insurers for å gjenoppbygge WTC 7. Silverstein Properties hadde en estamert investering i WTC 7 på 386 millioner dollar. Denne bygningskollapsen alene resulterte i en utbetaling på nesten 500 millioner dollar, basert på at det var en uforutsett ulykke.

“A controlled demolition would have minimized the damage caused by the building’s imminent collapse and potentially save lives. Many law enforcement personnel, firefighters and other journalists were aware of this possible option. There was no secret. There was no conspiracy,” skriver Shapiro.

Men, Larry Silverstein var åpenbart klar over hvordan det ville ha påvirket hans forsikringskrav, og han har konsekvent benektet at det noen gang var en plan for å demolere WTC 7 med vilje.

I juni 2005 fortalte Silverstein til New York Post journalisten Sam Smith at hans beryktede “pull it” kommentar, som har vært brukt som bevis for at Silverstein planla å ta ned bygningen med sprengstoff, “betydde noe annet”.

I januar 2006 fortalte Silverstein’s talsperson Dara McQuillian til USAs statsdepartement at “pull it” kommentaren betydde å trekke brannmenn ut fra bygningen (til tross for at det ikke var noen brannmenn inne i WTC 7, som vi skal dekke senere). Det var ikke nevnt noe som helst om noen planer for å demolere bygningen før den kollapset.

Dette viser seg å være en stor skandale siden Silverstein var en aggressiv pådriver for at bygningen bevisst skulle bli demolert, en påstand som han alltid høyrøstet har benektet, antakelig for å beskytte seg mot at noen setter tvil om den massive forsikringsutbetalingen han fikk på grunnlag av at kollapsen var et uhell.

Det er over fem år siden den beryktede PBS dokumentaren ble vist hvor Silverstein sier at avgjørelsen ble tatt om å “pull it“, en konstruksjonsterm for kontrollert nedriving, debunkere har forsøkt alle typer av mental gymnastikk med å bortforklare meningen bak kommentaren til leietaker av WTC.

“I remember getting a call from the fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull and we watched the building collapse,”
sier Silverstein i PBS dokumentaren.

Debunkere har forsøkt å hevde at Silverstein mente å “trekke” brannmenn fra bygningen på grunn av den farlige tilstanden strukturen var i, og denne forklaringen ble også hevdet av Silverstein’s talsmann, imidlertid har FEMA rapporten, New York Times og selv Popular Mechanics rapportert at det ikke var noen brannslokkingstiltak inne i WTC 7.

Et annet klipp fra samme dokumentar illustrerer klart at begrepet “pull” er et industri sjargong for en kontrollert demolisjon.

“While I was talking with a fellow reporter and several NYPD officers, Building 7 suddenly collapsed, and before it hit the ground, not a single sound emanated from the tower area. There were no explosives; I would have heard them. In fact, I remember that in those few seconds, as the building sank to the ground that I was stunned by how quiet it was,” skriver Shapiro i hans hit piece på Fox News.

Shapiro’s påstand om at den 47-etasjes bygningen rett og slett kollapset i sitt eget fotavtrykk innen syv sekunder uten å lage en lyd, er en bragd vi gjennom hele verdenshistorien kun har sett 11. september 2001, og som blir motsagt av en rekke førstehånds øyenvitner.

NYPD offiser Craig Barmer motsier Shapiro’s påstand om at kollapsen av bygningen var stille, og sier at han tydelig hørte bomber rive ned WTC 7 idet han løp vekk fra kollapsen.

“I walked around it (bygning 7). I saw a hole. I didn’t see a hole bad enough to knock a building down, though. Yeah there was definitely fire in the building, but I didn’t hear any… I didn’t hear any creaking, or… I didn’t hear any indication that it was going to come down. And all of a sudden the radios exploded and everyone started screaming ‘get away, get away, get away from it!’… It was at that moment… I looked up, and it was nothing I would ever imagine seeing in my life. The thing started pealing in on itself… Somebody grabbed my shoulder and I started running, and the shit’s hitting the ground behind me, and the whole time you’re hearing “boom, boom, boom, boom, boom.” I think I know an explosion when I hear it… Yeah it had some damage to it, but nothing like what they’re saying… Nothing to account for what we saw… I am shocked at the story we’ve heard about it to be quite honest,” sier Bartmer.

Helsearbeideren Indira Singh, en seniorkonsulent for JP Morgan Chase i Information Technology and Risk Management, fortalte Pacifica showet Guns and Butter:

“After midday on 9/11 we had to evacuate that because they told us Building 7 was coming down. If you had been there, not being able to see very much just flames everywhere and smoke – it is entirely possible – I do believe that they brought Building 7 down because I heard that they were going to bring it down because it was unstable because of the collateral damage.”

Radioverten spurte Singh “Did they actually use the word “brought down” and who was it that was telling you this?,” og Singh svarte:

“The fire department. And they did use the words ‘we’re gonna have to bring it down’ and for us there observing the nature of the devastation it made total sense to us that this was indeed a possibility, given the subsequent controversy over it I don’t know.”

En annen helsearbeider som heter Mike og som ønsker å være anonym skrev i et brev til Loose Change at helsepersonell ble fortalt at bygning 7 var i ferd med å bli “trukket“, og at det var en 20 sekunders radionedtelling før kollapsen.

“There were bright flashes up and down the sides of Building 7, you could see them through the windows…and it collapsed. We all knew it was intentionally pulled… they told us,” sier han.

Nyhetene i dagene etter angrepet rapporterte at bygning 7 hadde kollapset på grunn av brannskadene, Mike forventet at denne feilen skulle bli rettet opp etter at kaoset hadde sunket, men ble forbauset da dette ble en del av den offisielle historien.

Mike’s historie om en nedtelling før kollapsen av WTC 7 ble støttet av Kevin McPadden, tidligere Air Force Special Operations for Search and Rescue, som sa at han hørte de siste sekundene av nedtellingen på en nærliggende politiradio.

I tillegg forteller språket som ble brukt av brannmenn og andre ved Ground Zero kort tid før bygningen falt, at bygningen ble bevisst demolert med sprengstoff, og ikke at den falt uten hjelp.

“It’s blowin’ boy.” … “Keep your eye on that building, it’ll be coming down soon.” … “The building is about to blow up, move it back.” … “Here we are walking back. There’s a building, about to blow up…”

Foto- og videobevis av kollapsen av bygning 7 viser klassiske tegn til en kontrollert nedriving. Standard tegn som at bygningen “knekker” øverst i senter-venstre delen av bygningen og påfølgende ’squibs’ av røyk mens den kollapset, representerer tydelig demolisjon med sprengstoff.

Nyhetsanker Dan Rather delte denne oppfatningen om at det såg ut som en kontrollert demolering under nyhetsdekningen på CBS.

Flere nyhetsbyråer, blant annet BBC og CNN, rapporterte at bygningen allerede hadde kollapset 26 minutter og så mye som over en time før den faktisk falt.

En nyhetssending 20 minutter før WTC 7 kollapset viser at BBC reporter Jane Standley snakker om kollapsen av WTC 7 mens bygningen står oppreist i bakgrunnen bak hodet hennes på direkten. En egen BBC sending viser journalister diskuterer kollapsen av WTC 7 hele 26 minutter før det skjedde.

Omtrent hver eneste setning i Shapiro’s hit piece motsies av en rekke andre øyenvitner, så han mislykkes i forsøket på å skade sannheten, “I was there. I know what happened, and there is no single credible piece of evidence that implicates the United States of America in the Sept. 11 attacks.”

Imidlertid, det mest sjokkerende aspektet ved artikkelen er Shapiro’s avsløring om at Larry Silverstein var på telefonen med sitt forsikringsselskap og presset for at bygningen skulle bli demolert, som er nettopp hva som skjedde senere på dagen, og som utallige øyenvitner så vel som videoopptak og fysiske bevis beviser, kollapsen av WTC 7 kunne ikke ha vært noe annet enn en kontrollert demolering, som vil plassere Silverstein’s utbetaling på 500 millioner dollar i alvorlig fare hvis det noen gang blir anerkjent.

Shapiro’s vitnebyrd, ment som å avkrefte spørsmål rundt den offisielle historien bak 9/11, har bare lykkes i å skaffe mer, fordi det motsier helt det at Larry Silverstein insisterte på at han aldri vurderte å demolere WTC 7 med sprengstoff.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

Invisible Empire: A New World Order Defined

av Odd Inge  22. april, 2010 at 20:23 (Dokumentarer) Stikkord:, ,

Invisible Empire
En ny dokumentarfilm av Jason Bermas

Dokumentaren til Jason Bermas avslører den Nye Verdensorden ved å bruke deres egne ord. Bermas viser hvordan eliten ikke bare konspirerte for å skape et diktatorisk global regjering i private hender, men at de også har erklært sin agenda hundrevis av ganger offentlig.

Trailer

Denne filmen kan vekke opp selv de ivrigste skeptikere til den åpenbare og beviselige akselerasjonen mot et autoritært regime, som har til hensikt å kontrollere og regulere alle aspekter av vår eksistens.

Invisible Empire beviser uten tvil hvordan eliten åpent har konspirert for å styre verden via CFR, FN, den trilaterale kommisjon og Bilderberg-gruppen.

Filmen følger utviklingen av global styring fra boken New World Order (1919) av Samuel Zane Batten, videre til Hitlers visjon om et 1000 års rike, og helt til dagens konspirasjon som har sine røtter fra George H. W. Bush, David Rockefeller og Henry Kissinger.

Invisible Empire viser hvordan agendaen drives og finansieres gjennom narkotikahandel, falsk flagg terror, bank svindel og stats sponset terror.

Filmen tar oss også med på en reise i de dypeste og mørkeste  planene for det globale slaveriet, inkludert retningen mot et microchippet befolking, prostitusjons ringer drevet av og for eliten , samt bisarre okkulte ritualer eliten deltar i.

Invisible Empire på Youtube

Last ned filmen med torrent her (.avi) eller DVD’en.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Permalenke Kommentarer (0)

« Previous entries Neste side » Neste side »

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00